[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[تاریخ:] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۵۸۶

 

اعلامیه وزارت کشور

چون بموجب اصل اول متمم قانون اساسی مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است و بموجب مفهوم اصل ۲۱ قانون اساسی انتشارات ضد دیانت و تشکیل انجمنها و اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و دنیوی مخل نظم باشند در تمام مملکت ممنوع میباشد، لذا در اجرای اصول قانون اساسی اقدام کرده مراکز اجتماعی را که موجب فتنه دینی و دنیوی و مایه اخلال امنیت و انتظام میباشد منحل ساخته و در آتیه نیز با کمال جدیت در انجام این وظیفه مهم که بر طبق قانون اساسی بعهده دارید اقدام و از هرگونه تظاهر بعمل اینگونه دستهها که بموجب قانون ممنوع است جلوگیری نمایند ضمناً چون اقدام در این‌گونه امور و اجرای قوانین وظیفه مأمورین دولت است و دخالت افراد و دستجاتیکه دارای مسئولت نیستند موجب اخلال نظم و امنیت خواهد شد بدینوسیله یادآور میشود که هرگاه کسانی به بهانه و عنوان مبارزه با فرقه‌های گمراه کننده بتحریک مردم بر ضد امنیت مملکت بپردازند یا خود مرتکب عملی شوند که کوچکترین لطمهای بامنیت عمومی و انتظامات کشوری برساند طبق مقررات قانون مجازات عمومی که برای اینگونه جرائم پیش بینی شده با کمال قدرت اقدام نمائید.

وزیر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]