[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] پست تهران

[تاریخ:] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۵۸۶

 

در جلسه خصوصی امروز مجلس شورای ملی:

وزیر کشور اقدامات دولت را درباره فرقه بهائی به مجلس گزارش داد.

آقای صفائی پیام حضرت آیتالله العظمی بروجردی را قرائت کردند.

بخشنامه وزارت کشور و گزارش آن وزارتخانه درباره فرقه بهائی به پیشنهاد آقای دکتر شاهکار اصلاح شد.

ساعت ۹ و نیم بامداد امروز طبق تقاضائی که از طرف دولت شده بود جلسه خصوصی مجلس شورای ملی به ریاست سردار فاخر حکمت تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه آقای رئیس گفتند که آقای وزیر کشور بیاناتی دارند که ایراد میفرمایند.

آقای علم وزیر کشور گفتند:

بطوریکه آقایان محترم اطلاع دارند ما تا آنجائیکه مقدور بود در حفظ نظم و آرامش کوشیدهایم و بحمدالله موفق هم شدهایم (تصدیق آقایان نمایندگان)

ضمناً برای جلوگیری از دسته و فرقه ضاله بهائی همانطوری که جلوگیری از تبلیغات آنها مورد تأئید عموم آقایان نمایندگان و دولت میباشد قوانین لازم داریم که بتوانیم از آنها برای جلوگیری اقدامات اینها استفاده کنیم و دولت مصمم است که با منتهای شدت و جدیت این کار را انجام دهد ولی در عین حال اوضاع و احوال مملکتی را هم باید در نظر داشت و طریقی باید عمل نمود که دشمنان مملکت از آن سوء استفاده نکنند و وزارت کشور با مذاکرات مفصل با هیئت دولت بخشنامهای در این زمینه و برای اجرای این منظور تهیه کرد که متن آن را اکنون برای اطلاع آقایان نمایندگان قرائت مینمایم.

آقای علم وزیر کشور متن بخشنامه وزارت کشور را در مورد جلوگیری از اقدامات و تبلیغات بهائیان و غیر قانونی اعلام نمودن آنها که در جلسه علنی نیز قرائت کردند و متن آن در همین شماره جداگانه چاپ شده است قرائت کردند)

ذکر در پرونده استخدامی

چون در اینوقت از طرف عدهای از آقایان نمایندگان برای بیرون راندن بهائیها از ادارات اظهاراتی شد آقای علم وزیر کشور فرمودند: ما آقایان تفتیش عقاید نمیکنیم ولی آنهائیکه صریحاً در پرونده استخدامیشان عنوان بهائیگری آنها ذکر شده است البته بخدمتشان خاتمه داده خواهد شد و مشغول مطالعاتی در این زمینه هستیم.

مطالعه میکنیم

در اینموقع آقای شوشتری مطالبی در تأئید مبارزه با فرقه بهائی اظهار داشتند و چون در بخشنامه وزارت کشور که آقای وزیر کشور قرائت نمودند نام بهائیها ذکر نشده بود و بذکر اصل مربوطه قانون اساسی درباره اقلیتهای مذهبی اکتفاء شده بود عدهای از آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند که نام بهائیها رسماً باید در بخشنامه ذکر گردد.

آقای علم مجدداً توضیحاتی در این زمینه داده و گفتند: اینکه آقایان اظهار علاقه میفرمایند که نام آنها رسماً در بخشنامه ذکر گردد اسم آنها تلگرافی بکلیه استانداریها ابلاغ شده است و راجع بطرد آنها هم از ادارات دولتی همانطور که گفتم مشغول مطالعه هستیم و یقین بدانید که اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد و راجع بملکیت و مالکیت هم باید طوری عمل شود که ما را متهم به مصادره اموال نکنند.

پیام حضرت آیت‌الله بروجردی

بعد آقای سید احمد صفائی شروع به صحبت کرده و ضمن تأئید مبارزه با فرقه بهائی اظهار داشتند:

حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی بوسیله اینجانب برای آقایان و دولت پیغام فرستادند که اقدامی بشود که فرقه بهائی غیر قانونی اعلام شود (تصدیق نمایندگان)

سپس افزودند: مدارک دولت در این قسمت کافی نیست و باید نام بهائی رسماً و صریحاٌ در بخشنامه ذکر گردد و به اشغال حظیرةالقدس هم در بخشنامه و گزارش وزارت کشور اشاره گردد.

املاک را به ثبت دادهاند

آقای نورالدین امامی اظهاراتی در این زمینه کرده و موضوع اسناد مالکیتی که چند سال قبل از طرف بهائیها گرفته شده بود و املاکی که بوسیله آنها و بنام آنها بثبت رسیده بود توضیحاتی دادند و آقایان عمیدی نوری – صادق سرمد نیز در این قسمت بیاناتی ایراد کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]