[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[اطلاعات در مورد روزنامه از اداره اطلاعات مطبوعاتی در حاشیه صفحه]

 

[روزنامه] پرچم اسلام

مورخ ۲۲ مرداد ۲۶

صفحه ۱

شماره ۶۶- ستون ١

 

مبارزه ما مقدس و پیروزی نهائی با اسلام است ...

یکسال ونیم است از تاریخ انتشار روزنامه پرچم اسلام میگذرد

 

...امروز روزنامه پرچم اسلام شش هزار مشترک و قریب ۱۲۰۰۰ خواننده دارد زیرا شش هزار نسخه چاپ میشود و هر نسخه آنرا لااقل دو نفر میخوانند.

چه بسیار جوانان معصومیکه نزدیک پرتگاه ضلالت «کسروی – بهائی» و مادی‌گری شده و بوسیله این نشریه دینی از بدبختی و گمراهی نجات پیدا کردند...

دکتر فقیهی شیرازی

 

 

 

[مهر بالای صفحه] ادارۀ اطلاعات مطبوعاتی

تهران: خیابان فردوسی. اداره خواندنیها – تلفن ۵۷۶۰

شماره عمومی: ...

شماره خصوصی: ۱۲۶

موضوع: مبارزه با

روزنامه: پرچم اسلام

صفحه: ۱

ستون: ۵

شماره: ۶۶

مورخ ۲۲ مرداد ۲۶

امضاء

 

[مهر دوم] ادارۀ اطلاعات مطبوعاتی

تهران: خیابان فردوسی. اداره خواندنیها – تلفن ۵۷۶۰

شماره عمومی: ...

شماره خصوصی: ۱۲۸

موضوع: اشتباه نشود

روزنامه: پرچم اسلام

صفحه: ۲

ستون: ۵

شماره: ۶۶

مورخ ۲۲ مرداد ۲۶

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]