[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[اطلاعات در مورد روزنامه از اداره اطلاعات مطبوعاتی در حاشیه صفحه]

[روزنامه] پرچم اسلام- مورخ ۲۲ مرداد [ناخوانا- بنظر ۲۶]- صفحه ۳ شماره ۶ ستون ۵

شماره خصوصی: ۱۲۳

موضوع: بهشهر

روزنامه: پرچم اسلام

صفحه: ۳ ستون: ۵

شماره: ۶

مورخ ۲۲ مرداد [ناخوانا]-

 

بهشهر

تلگراف ف شمارۀ ۴۵ صادره از بهشهر حاکی است که ۱۵۰۰۰ نفر از اهالی بهشهر تقاضا دارند دولت مغازه‌های نوشابه فروشی را در بهشهر تعطیل کند، همچنین از زنان بهائیه که تربیت اطفال آنها را در کودکستان و دبستان را دارند شاکی میباشند.

تقاضای اهالی قانونی است. ضمناً به آنان توصیه می‌کنیم که بیش از پیش با هم متحد و متفق شوید.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]