[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نور و ظلمت

[تاریخ:] ۱۴ مهر ۱۳۳۶

[شماره:] ۷۴

 

نارضایتی بهائیها

ارتقاء درجه تیمسار سرلشکر باتمانقلیج بدرجه سپهبدی ضمن آنکه موجب مسرت دوستان ایشان گردید در میان بهائیها تولید نارضایتی نموده است. علت این عدم رضایت اینستکه تیمسار سپهبد باتمانقلیج در مبارزهایکه علیه فرقه ضاله بهائی بعمل آمد پیشقدم بود و با حرارت و سرسختی در کوبیدن فرقه مذکور شرکت داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]