[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نور و ظلمت

[تاریخ:] ۱۲ مرداد ۱۳۳۷

[شماره:] ۱۱۴

 

بهائی‌ها در فرانکفورت کنفرانسی تشکیل دادند

دو هفته قبل اعضاء فرقه ضاله و ضد مذهبی «بهائی» در فرانکفورت کنفرانسی تشکیل دادند.

عده ای از سران آنها از ایران برای شرکت در جلسات و محافل بفرانکفورت عزیمت نمودند.

نکته جالب اینکه بیشتر شرکت کنندگان از اعضاء مؤثر ادارات و وزارتخانه‌ها بوده و متأسفانه از طرف ادارات و وزارتخانه‌های متبوعه با عزیمت و مرخصی آنها موافقت بعمل آمده مردم متدین با ملاحظه اینکه افراد عادی در مسافرتهای ضروری خود با صدها اشکال و ایراد مواجه هستند ولی اینگونه افراد ضد مذهبی بدون هیچگونه مانعی موفق بعزیمت و حضور در کنفرانسهائی نظیر کنفرانس فرانکفورت میشوند، نمیتوانند از ابراز تأسف و تنقید خودداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]