[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:]  نجات

شماره ۲۰۸

تاریخ ۲ تیر۱۳۳۴

 

اعتراض آیتالله بروجردی

آقای قائمقامالملک رفیع که از طرف بعضی مقامات مؤثر کشور مأمور مذاکره با آیتالله بروجردی شده است روز شنبه بقم عزیمت و همانروز مراجعت نموده و حاضر نشده هیچگونه خبری در این باره اظهار نماید.

بطوریکه از منبع موثقی کسب اطلاع شده آیتالله بروجردی اظهار تمایل شدید نمودهاند که ماده واحده مربوط به بهائیها هرچه زودتر از تصویب مجلسین بگذرد و از قرار معلوم دولت مشغول مطالعه برای پیدا نمودن راه‌حلی میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]