[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نجات ایران

[تاریخ:] ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ – نهم ماه مه ۱۹۸۳

[صفحه:] ۸

 

روابط اسرار آمیز خمینی - حلبی

آقای حلبی چهره مرموز در رژیم خمینی

مردی ۸۶ ساله بنام آقای "حلبی" که در حوالی چهارراه حسن آباد تهران زندگی میکند، بمعنای واقعی کلمه در جمهوری به اصطلاح اسلامی بصورت یک معما و یک راز بزرگ درآمده است.

درباره آقای "حلبي" اطلاعات دقیق و صریحی در دست نیست اما از گفتههای برخی از آخوندهای جمهوری اسلامی و نوشتههای پراکندهای که اینجا و آنجا از زبان آخوند مشکینی و رهبران حزب توده و خامنهای رئیس جمهوری منتشر شده است میدانیم که این مرد سالخورده، ازدهههای پیشین رهبر فکری و روحانی نهضتی بنام "نهضت ضدبهائی بوده است.

آقای حلبی، مدیر و مؤ سس و رهبر انجمن حجتیه است و به روایتی این انجمن حجتیه، با اخوانالمسلمین کشورهای عربی همواره در ارتباط بوده است.

فدائیان اسلام ایران، از خانه ی قدیمی چهارراه حسن آباد سر بر کشیدند

رادیو امریکا و حلبی:

رادیو امریکا، در گزارش یازده ماه پیش خود درباره "حلبی اشارهای کرده بود که شخص خمینی در مسند قدرت فقط ازیکنفردر ایران بمعنای کامل کلمه هراس و ملاحظه دارد وآن شخص...

آقای حلبی چهرهای مرموز در رژیم خمینی

حلبي و کودتای ۲۸ مرداد

"حلبي" مرد نامریی واسرار آمیزی است که نام او نه تنها حزب توده بلکه بسیاری از...

پیر مرد چهار راه حسنآباد از برجستهترین فقیهان اسلامی است که یک تنه مبارزه علمی و توجیهی ضد بهائیت را بسال ۱۳۲۸ بر پا کرده است.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]