[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نهیب آزادی

[تاریخ:] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

[شماره:] ۸

[صفحه:] ۲

 

از امام خمینی

یهودیها در قرآن تصرف کرده اند به داد اسلام برسید

تبلیغات و تعلیمات، دو فعالیت مهم و اساسی ماست. وظیفه ی فقهاست که عقاید و احکام و نظامات اسلام را تبلیغ کنند و به مردم تعلیم دهند، تا زمینه برای اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام در جامعه فراهم شود. روایت، در وصف جانشینان پیامبر، یعنی فقها، آمده است که: دین را به مردم تعلیم می دهند.

مخصوصاً در شرایط کنونی که سیاستهای استعماری و حکام ستمگر و خائن و یهود و نصاری و مادیون، در تحریف اسلام و گمراه کردن مسلمانان تلاش می کنند. در این شرایط، مسئولیت ما، برای تبلیغات و تعلیمات بیش از هر وقت دیگر است. امروز می بینیم که یهودیها خذ لهم الله – در قرآن تصرف کرده اند و در قرآنهایی که در مناطق اشغالی چاپ کرده اند، تغییراتی داده اند. ما موظفیم از این تصرفات خائنانه جلوگیری کنیم.

باید فریاد زد و مردم را متوجه کرد تا معلوم شود که یهودیها و پشتیبانان خارجی آنها کسانی هستند که با اساس اسلام، مخالف اند و می خواهند حکومت یهود در دنیا تشکیل دهند، و چون جماعت موذی و فعالی هستند می ترسم – نعوذ بالله – روزی به مقصد برسند، و سستی بعضی از ما باعث شود که یک وقت، حاکم یهودی بر ما حکومت کند – از طرف دیگر عده‌ای از مستشرقین که عمال تبلیغاتی مؤسسات استعمار هستند، مشغول فعالیت اند تا حقایق اسلام را تحریف و وارونه کنند.

مبلغین استعماری سرگرم کارند، در هر گوشه‌ای از بلاد اسلامی، جوانهای ما را با تبلیغات سوء دارند از ما جدا می کنند، نه اینکه به خواهند آنها را یهودی و نصرائی کنند، بلکه در فاسد ساختن و بیدین کردن آنان می کوشند، و همین که آنها لاابالی شوند، برای استعمارگران کافی است.

در تهران ما، مراکز سوء کلیسائی و صهیونیسم و بهائیت به وجود آمده که مردم را گمراه می کند و از احکام و تعالیم اسلام دور می سازد. آیا انهدام این مراکز که به اسلام لطمه می زند وظیفه ی ما نیست؟ آیا برای ما کافی است که فقط نجف را داشته باشیم؟ که آنرا هم نداریم! آیا باید در قم بنشینیم و عزا بگیریم؟ یا به عکس. باید مردمی زنده و فعال باشیم؟...

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]