[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نهیب آزادی

[تاریخ:] ۱۳ تیر ۱۳۵۸

شماره مسلسل: ۵۳۵

 

دلمان خنک شد، اما ما را به شرعیات اسلامی هم آشنا سازید

بسیار خوب، اموال و کارخانه و تأسیسات حبیب ثابت پاسال و نمازی شیرازی را مصادره کردید و به سازمان مستضعفین اختصاص دادید، خوب کردید، دل ما و همه ستمدیدگان ایرانی خنک شد.

اما، چندی قبل در جراید از قول آشنایان و واردان به فقه اسلامی خواندیم که اصولاً مصادره، در اسلام جواز ندارد.

این را همه‌ی خوانندگان جراید خواندند و در شماره‌های آتی هم دقت کردند، تکذیبی از ناحیه‌ی اقلاً یکی از علمای متشرع ندیدند.

اکنون جای آن است که مراجع عظام و علمای صاحب العزت والاکرام، با اشاره به فقه اسلامی و موازین شرعی، به ما بیاموزند که آیا ستانش اموال مثلاً نمازی که آن بیمارستان آبرومند را در شیراز بنا نهاده، چگونه و با چه جوازیست؟

من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]