[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] ندای سپهر

[تاریخ:] ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۷

[شماره:] ۳۲۵

 

یک دعوی بسیار عجیب

از اسلام تا بهائیت

مبارزه استهزاء آمیز یک مشت جیره‌خواران دولت بریتانیای سابقالکبیر که امروز ماسک بهائیگری بر خود زدهاند و در مقابل دین مبین اسلام باصطلاح خودشان قد علم کردهاند باید بدانند که از اینراه هم موفق بایفای نظریات شوم خود نخواهند شد ملت ایران از گوشه و کنار اعمالشانرا با دیدۀ بصیرت مینگرد و زشتیها و پلیدیهایشانرا یکی پس از دیگران جبران خواهد کرد

درست توجه کنید در چهارده قرن پیش که هنوز از اکتشافات و اختراعات امروزه اثری نبوده و اشعۀ علم و انوار دانش بجهان و جهانیان نتابیده بود فردی از افراد بشر که بظاهر ارتباطی با محیط فضل و علم نداشته و کسب دانش و معرفتی ننموده بود از میان مردم نادان و دور از فضیلت و مدنیت برخاسته و دعوی حیرتانگیزی که در عین حال ساده تلقی میشد نمود.

این شخص محمد (ص) پسر عبدالله بود و آن دعوی بزرگ عبارت بود از آیات قرآن که همه و همه در مقابل آن زانو بزمین زدند خضوع و خشوع نمودند دوست و دشمن موافق و مخالف اظهار عجز کردند سیاه و سفید همه مبهوت و مضطرب شدند.

(سوژه [سوره] یونس آیه ۳۸) میفرماید

بگو پس بیاورید سوژهئی را که نظیر یکی از سوژههای قرآن باشد و بیاری خود دعوت کنید

هر کس را که میخواهید اگر راست میگوئید و نیز در سوره بنی اسرائیل آیه ۸۸ میفرمایند:

بگوی هر گاه اجتماع کنند جمعیت انس و جن و تصمیم بگیرند برای آوردن نظیر قرآن البته نخواهند توانست گرچه در این کار پشت به پشت هم دیگر بدهند

بزرگترین سلاح رسول اکرم (ص) در مقابل مبارزه با مخالفین و برای پیشرفت هدف مقدس خود همان آیات مبارکه قرآن مجید بود که باصحاب و یاران خود تعلیم فرموده و بآنان دستور میداد که در نشر آنها کوشیده و با تلاوت آیات مبارکه مشغول فعالیت و تبلیغ شوند.

در میان مخالفین رسول اکرم (ص) اشخاص دانشمند و فصیح (از نصاری و یهود و بت پرست و زردشتی) بودند و بهر وسیله که میتوانستند در خاموش کردن نور فضیلت جدیت کرده و سعی بلیغ مینمودند و تا امروز هزاران اشخاص ادیب و فاضل و دانشمند در هر قرنی پیدا شده و در صدد مقابله با مبانی مقدس اسلام برآمدند.

ولی بسنگر محکم و خلل ناپذیر آیات قرآن برخوردند قهراً با نهایت سرافکندکی و ناتوانی عقب نشینی کرده و دم از گفتار فرو بستند،

ما اگر عمل بر خلاف عادت و یا امری را مخالف جریان طبیعت از کسی مشاهده کنیم چنان در حیرت فرو رفته و در مقابل آن خضوع مینمائیم که حدی بر آن متصور نیست ولی این کتاب آسمانی محیرالعقولی که در طول چهارده قرن دانشمندان جهان را در پیشگاه عظمت و بزرگی خود بخضوع واداشته است در نظر ما چندان اهمیت و جلوه نداشته و چون کتابهای عادی و معمولی دیگر با او معامله میکنیم ولی اشتباه میکنیم:

هنوز فکر بشر از فهمیدن حقیقت قرآن و تشخیص مقام و عظمت آن عاجز و قاصر است فقط بهمین اندازه میتوان فهمید که در یک آیه آن کلمه که بهتر از سایر کلمات متراوفه [مترادفه] است آن سبکی که بالاتر از سبکهای دیگر است آن صیغهئی که مناسب تر از صیغههای دیگر است.

آن تغییری که از تغییرهای دیگر جامعتر است آن خصوصیاتی که در مقام جمله بندی و ادای مقصود بنحو احسن لازم است آن لطائفی که از جهت لفظ و معنی مراعات آنها لازم و مستحق است در آن آیه شریفه و در آیات دیگر منظور شده است.

پس ما در صورتی میتوانیم از حقایق قرآن استفاده کرده و بمقام و عظمت آن توجه نمائیم

که از این خصوصیات مطلع باشیم این است که فکر بشر از رسیدن بحقیقت این کتاب و از اطلاع کامل آن عاجز است تا برسد باینکه نظیر آنرا بیاورد از اینجاست که فصحای جهان و خطبای شهیر و گویندگان و نویسندگان همه تا امروز بعجز و قصور خود معترف و از معاوضه بمثل با آیات قرآن عقب نشینی نمودهاند

حال بسی خندهآور است که جمعی شهوت پرست و نادان از این حقیقت بکلی غفلت ورزیده و از کلمات و جملات کتاب اقدس بهاء و الواح او که جز برای فریب مردم بدبخت چیز دیگری نیست استفاده نموده و از صراط مستقیم حقیقت شناسی و انصاف منحرف میشوند این مردم عامی بیچاره باید متوجه باشند که دولت انگلستان هر روز مردم را بنحوی از انحاء سرگرم میکند روزی تریاک را رایج مینماید زمانی نزاع داخلی را فراهم میکند گاهی مشروبات الکلی را دایر و مردم را بخوردن آن تشویق مینماید روزی هم اختلاف ادیان را بوجود میآورد و دین اختراعی بهائی را ترتیب میدهد.

خلاصه هموطنان عزیز از این پلیدیها بهراسید و دینتانرا پایمال و هوسهای شهوانی و مادی و نظر سودجوئی دیگران نکنید

هوشنگ - ژیلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]