[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:‌] ندای حق

[تاریخ:] ۲۲ آبان ۱۳۳۶

[شماره:] ۳۸

 

پپسی کولا در برابر

بقیه از صفحه ۱

آن از طرف اغنام بل انعام است از هر سو زیانمند است مخصوصاً مقاله منتشره نقل از روزنامه ندای حق، ندای حق را بگوش اهل حق رسانیده و فوقالعاده افكار را آماده نمود که از مشاهده این مائده! بگریزند و با نخوردن آن با ندای اهل باطل بستیزند.

عدهای از کافه داران متدین نیز عطایش را ببهایش! بخشیدند و از نمایندگی پپسی کولا؟ که جز بدنامی دنیا و آخرت برای ایشان نداشت دست کشیدند و از جمله کافه شکرچیان اطلس و کافه شاهين و قنادی ایزدی میباشند که رسماً تابلوهای پپسی کولا را پائین آورده و برسولان و مبلغان! آن تسلیم نمودند افراد مسلمان روشنفکر و بیدار ضمن تقدیر و تشکر از مدیران کافه‌های نامبرده از عموم طبقات دعوت میکنند که برای خرید بستنی و شیرینی و شربتهای دیگر بکافه‌های فوق مراجعه فرمایند.

(عبداللهی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]