[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] ندای حق

[تاریخ:] ۲۰ شهریور ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۹

[صفحه:] ١ -٢

 

غذاهای مطبوع! و رنگارنگ فرنگی!

هر روزی باسمی و طرحی در جامعه مسلمین عرض اندام میکند!

در این چند ساله به بینید از حیث واردات لوکس و فانتزی چه مبلغ سرسام آوری باین مملکت وارد شده، علاوه بر آن چه مد و معمول شده که هی دستگاههای مولد خرج برای مردم وارد میکنند، خرجهای بیهوده، خرجهای ناشی از هوس – مثلاً انصاف بدهید دو سال قبل دستگاه پپسی در ایران نبود! مردم با ساخت لیمونادهای وطن که شیشه یکقران و سی شاهی بود میگذرانیدند و کسی هم مریض و معتاد و گرفتار نمیشد، اما هوسرانی و اجنبی دوستی ورود کارخانه پپسی را الزام کرد این کارخانه با سرمایه نقدی که از ایران خارج شد وارد گردید، بعد هم مرتباً مواد آن، هرچه هست که من وارد آن نمیتوانم بشوم زیرا اطلاعات صحیحی از ساختمان آن ندارم از خارجه میآید، شیشههای آن، در چسبهای آن، جعبههای آن، اتومبیلها و آلات نقل و انتقال آن از خارج وارد میشود و پول سرشار آن بجیب خارجیان میریزد، بیچاره ملت ایران، پنجریال میدهد دو استکان آب رنگ کرده سر میکشد خوش است که چیزی خورده! ولی مآل و عاقبت و نتیجه این عمل خود را نمیداند و نمیسنجد.

از این گذشته، مبلغی از این پنجریال هم بجیب معاندین دین و مخالفین مذهب جعفری میریزد و موجبات تقویت آنها میشود و بوسیله همین عایدی مبلغین بیشتر با وسایل زیادتری برای اضلال و گمراهی ما تهیه میسازند و بدست عمال و مبلغین آنها در شهرها – قصبهها – دهکدهها تبلیغ میکنند و تیشه بریشه اسلام و مسلمانی میزنند وا اسفا که ما خوابیم و از این اوضاع بیاطلاع!؟...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]