[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۳۰ مرداد ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۶

 

ندای حق بیاری خدا در مبارزه علیه پپسی کولا پیروز است

در دو سال گذشته از گوشه و کنار اسم منکر و لغت بیگانه‌ای بگوش میرسید و کسی نمیدانست که معمای آن چیست؟ و روزنامه نگاران استفاده‌چی که حتی حاضرند در مراحل بحرانی دین خود را فدای استفاده نمایند با گرفتن مبلغی پول شروع بتبلیغات نمودند و شربت مرموز و مایع مجهولی را که مضر بجان و مال و دین مردم است بملت بیچاره معرفی مینمودند و چون میدانستند که مسلمانان ساخته شدۀ دست بهائی را نجس میدانند و از مشروبات الکلی جداً خودداری مینمایند مینوشتند شربتی است فاقد مواد الکلی و دست بشر در آن دخالت ندارد.

خلاصه اینکار بهمین وضع سریعاً پیشرفت مینمود و همه از این سوقات بیگانه استقبال نمودند ولی چند روزنامه مانند... و ... حتی یکی از آنها در سرمقاله خود با خط درشت نوشته بود پپسی کولا در سراسر کشور پهناور فرانسه ممنوع است...

ولی طولی نکشید نمیدانم چه بگویم که آقایان بدشان نیاید ساکت شدند، فقط روزنامه ندای حق بود که این مبارزه مقدس را تعقیب نمود و تحت عنوان پپسی کولا چیه؟ و چند مقاله دیگر بقلم مدیر محقق آن نامه گرامی و نویسندگان فاضل منحصر بخودش مردم را از خواب غفلت بیدار نمود در تهران و بسیاری از شهرستانها مردم از استفاده زیاد آن خودداری نموده نمایندگی آنرا خیانت بملت اسلام و خدمت بمرام ننگین بهائیت میدانستند، مجدداً که این شرکت تبلیغات وسیعی را شروع نموده ندای حق هم مقاله‌ای تحت عنوان پپسی کولا یا آفت و بلا بقلم دانشمند محترم آقای حاج سراج انصاری منتشر نموده که عین رونوشت آن بصورت اعلامیه از طرف حوزۀ علمیه قم منتشر و چند شماره آن در مشهد مقدس باینجانب رسید – در مشهد بسیاری از مردم بیکدیگر که میرسند میگویند روزنامه ندای حق آشامیدن پپسی کولا را تحریم نموده و بچند نفر هم که خود بنده نشان دادم از نمایندگی آن خودداری نمودند. بعضی که می‌گویند کارگران این کارخانه مسلمانند! پس چرا فروشندگان دست اول بهائی هستند مثلا در بجنورد عکاسی است بنام شمس چند جعبه پپسی کولا در دکانش رویهم چیده بود و روی دیوار عکاس‌خانه چند تابلو تبلیغاتی پپسی کولا وجود داشت من با دیدن پپسی کولا متغیر شدم که اگر یارو بهائی نباشد عکسهای نجس را بر میدارد گفتم اگر شما عکاس میباشید با فروش پپسی کولا چه ربطی داری؟ گفت لازم است در فروش آن همه ما جدیت نمائیم بعد از خارج پرسیدم گفتند مدیر این عکاسخانه بهائیست. مسلمانان عزیز بخوبی از این کلمه فهمیدند که اساسا کلیه بهائیان دستور مساعدت در فروش آن دارند چونکه مبلغی برای شوقی فرستاده میشود، پول ایران بایستی هر ساله بعکا و اروپا برود و مبلغی هم برای خرید مایع اولیه آن بامریکا برود، پس چه استفادۀ برای ملت ما دارد؟!

خلاصه همانطوریکه آنها در فروش جدیت مینمایند شما هم در منع خرید آن تبلیغ فرمائید، پیروزی با شما است ندای حق هم پیروز است. وحید دامغانی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]