[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۱۹ تیر ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۱

 

کارخانه پپسی کولا شعبه‌ای از دستگاه استعمار بین المللی است

پپسی از نظر بهداشت، مضرات پپسی

خلاصه از طرف دیگر روشنفکران و ناسیونالیستها و آن افرادی که دوستدار پیروزی نهائی نهضت اسلامی و ضد استعماری ما هستند بایستی برای حفظ استقلال اقتصادی کشور و برای حفظ خانواده‌های رنجبر و زحمتکش و برای ادامه بیشتر و همه جانبه‌ای مقاومت منفی و مبارزه ملی، در مقابل قدرت و دبدبه و کبکبه استعمار و امپریالیسم جهانی و عمال و نوکران حلقه بگوش آنها، از استعمال پپسی خودداری کرده و با تمام قوا و جدیت در بین رفقا و نزدیکان تبلیغ نمایند زیرا استعمال پپسی موجب تقویت اقتصادی آنهاست و تقویت اقتصادی دشمنان اسلام و استعمارگران غارتگر، موجب فلج شدن اقتصاد مملکت و از بین رفتن هر چه بیشتر استقلال اقتصادی و در نتیجه استقلال سیاسی ماست، چقدر بجاست که اهل منطق و دلیل، بدون فکر، باعث ازدیاد ثروت سرمایه داران خون آشام اروپا و امریکا و بلوک کاپیتالیسم نگردند، که نتیجه قطعی آن انحطاط و تنزل ما و مستعمره رسمی شدن ممالک اسلامی است...

پپسی از نقطه نظر بهداشت:

حالا ما باوضاع و امکانات و شرایط سیاسی موجوده کار نداریم که چه سیاست استعماری و خانمانسوزی موجب تاسیس اینکارخانه در ایران، آنهم با امتیاز بهائی‌ها شده است، حالا بنا بعلل فوق‌الذکر کار نداریم که مواد اولیه مجهول این شربت جهنمی از امریکا، پایگاه کاپیتالیسم و ... وارد میشود؛ حالا ما کار نداریم که چرا با اقدامات جدیتری چه نیروهائی نمیگذارند درباره پپسی انجام پذیرد...

اینها نکاتیست که نکته‌بین‌ها و سیاسیونی! که بظاهر از سیاست و پیچ و خم‌های آن سر در نمیآورند! از اسرار آن مطلعند؛ ولی امکانات اجازه افشای اسرار را نمیدهد تا فرصت مناسبتر، ولی از آنجائیکه پرو پاکاندهای توخالی و وسیعی که در روزنامه‌های ملی!! و کثیرالانتشار شده است، مردم ساده لوح را دچار اشتباه کرده و بدبخت مردم ایران خیال میکنند که راستی این شربت کذائی معجونیست برای درمان دردها، بطوریکه برای ورزشکار نیروی ورزش میآورد؛ آدم پیر را جوان و بچه را رشد میدهد! میخواهم با اجازه شما! مختصری هم در پیرامون پپسی از نقطه نظر بهداشت بحث کنم.

مضرات پپسی کولا

(۱): اعتیاد: پپسی کولا نخستین ضرری که برای انسان دارد اینست که شخص را معتاد میکند، یعنی همانند سیگار و مشروبات  الکلی شخص را «پپسی کولائیستی!» مینماید. این موضوع را کسانی که گول تبلیغات دامنه‌دار دستگاه پپسی را خورده و برای خاطر یافتن سلامتی! بدن از روز اول ایجاد کارخانه، پپسی نوشیده‌اند، تصدیق میکنند. شخص معتاد اگر چند روزی از استعمال پپسی خودداری نماید دچار سرگیجه و ناراحتی‌های فکری خواهد شد.

(۲) بیخوابی و ناراحتی فکری

دومین ضرر پپسی اینست که موجب بی‌خوابی شدید و ناراحتی فکری، باختلاف مراتب در افراد ضعیف و قوی میگردد تجربه مسئله بیخوابی در بشر استعمال پپسی را ثابت میکند، کسانیکه پپسی میخورند علت بی‌خوابی‌‌ و ناراحتی خود را نمیدانند چقدر خوبست که شما خواننده محترم بهر کسی که می‌بینید پپسی میخورد، بفرمائید که باباجون! پپسی بی‌خوابی میآورد.

(۳) اختلال جهاز هاضمه:

سومین ضرر پپسی ایجاد اختلال در دستگاه هاضمه است

توضیح و رفع اشتباه:

یکی از آقایان نویسندگان نوشته بود که کسانیکه در پیرامون پپسی مقالاتی مینویسند عقیده شخصی خودشان را مینویسند.

برای روشن شدن اذهان خوانندگان بایستی گفته شود که مسئله تحریم پپسی عقیده شخصی نیست، بلکه عقیده مذهبی بوده و روی اصل فتوای آیة اللّه بروجردی است.

دانشجوی علوم اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]