[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۱۵ بهمن ۱۳۳۷

[شماره:] ۴۲۴

 

آقای مدیر محترم روزنامه سحر- بقلم آقای فرهنگ نخعی

... چنانکه در شماره‌های گذشته مشاهده شد با وجود تعالیم صریح بر ضد وطن و موهوم شناختن وطن که یکی از تعالیم دوازده گانه دینسازان بهائیت است که بحمایت بیگانگان دین موهوم و مجهول ابداع و بنام دین بدیع جا زده‌اند از وطن‌پرستی آنان دفاع فرمائید و نشریه‌ای را که در کنفرانس آن فرقه بجنابعالی داده شد درج نموده و یا دستگیری کجروانی را که در نشریه دی‌ماه خود از هیچگونه اهانت و هتاکی بمقدسات مذهبی و ملی ما فرو گذار نکرده بودند عمل بر بعضی نقشه‌ها و دسیسه فرموده در حقیقت بدادستان تهران نیش زده بودند که قلباً باید گفت افراد ایندو فرقه روزنامه جنابعالی را سپر خود ساخته‌اند.

در مورد حمایت از اقلیت‌ها نیز تذکر این نکته لازم است که اگر قانون حامی آنهاست مانند اقلیت یهودی – زردشتی – مسیحی که تحت حمایت قانون دینی و قانون اساسی هستند دیگر احتیاج به پشتیبان دیگری ندارند مگر آنکه تحت فشار غیرقانونی واقع شوند که باید حمایت قانون را نسبت بآنها جلب نمود و البته آنها هم در قبال این حمایت تعهداتی دارند که غیر از مسیحی‌ها دو دسته دیگر بآن عمل میکنند و اگر اقلیت‌هایی باشند که قانون از آنها حمایت نمیکند و در حقیقت رسمیت قانونی و صلاحیت وجودی ندارند که پشتیبانی از ایشان بر خلاف قانون است و مجریان قوانین باید از تبلیغات و اقدامات سوء آنان جلوگیری کند.

ما با آزادی تبلیغ جدا موافقیم ولی بین تبلیغ با فحاشی و هتاکی و یا اغفال جوانان و غافلگیر ساختن بی‌خبران و بدام انداختن ساده لوحان فرق باید گذارد بیائید جنابعالی یک مجلس رسمی علنی برای مناظره با مبلغین دو فرقه مورد حمایت خود تشکیل دهید تا این حقیر با وجود بضاعت مزجاة هم بی اطلاعی و جهل غرض‌ورزی آنان را ثابت کنم و هم نشان دهم که با چه دسایس و حیل و با چه نیرنگها و تزویرها در اغفال و گمراهی مردم میکوشند و در «محافل روحانی» و «احتفالات» کودکان و جوانان و «ضیافت‌های نوزده روزه» و «ایام هاء و عطاء» به چه مکاید و امیال شیطانی مشغولند.

جنابعالی مطمئن باشید آندو اقلیت منفور مورد پشتیبانی شما و دشمنان بزرگ اسلام و مزدوران بیگانگانند و دوران اسلام را سپری میشناسند خواه شیعه یا و مانند جنابعالی سنی باشد و هر فرد مسلمان (شیعه یا سنی) راسخ در عقیده نمی‌تواند از آنها حمایت کند بلکه مانند سایر اقلیت‌های موذیه غیر قانونی مانند کمونیست‌ها باید سرکوب و مجازات شوند. احترام فوق‌العاده جنابعالی بعلماء و روحانیون مایه نهایت تقدیر بوده و البته تشخیص آن با حضرات علماء اعلام و مبلغین عظام است.

نخعی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]