[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۲ مرداد ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۳

 

اسلام برتر از همه

نوشته: سید عبدالرضا حجازی

ملت مسلمان، پپسی کولا نمی‌نوشد

استعمارگران، برای اجرا کردن نقشه‌های ضد بشری خود، به مطالعه در مقتضیات و موانع پیشرفت خود میپردازند و برای کوباندن نیروهائیکه مانع از استعمارش میشوند، سخت کوشش میکنند، او میدانست یگانه قدرتی که اجازه نمیداد، مقدرات ملتی را بدست بگیرد نیروی سعادت بخش اسلام بوده و با تمام قوا، علیه او جهاد میکند.

دستگاه جاسوسی امپریالیسم سرخ، کینیاز دالگورکی را ماموریت دین سازی و مذهب تراشی داد ... دستگاه باب را براه انداخت و فوری امپریالیسم سیاه، هم استفاده کرده و بهاء را تایید کرد و بدینوسیله میانه مسلمانان جنجالی بپا نمودند. همه میدانند که در این چند ساله مستقیماً دستگاه انتلجنت سرویس امپریالیسم، این حزب سیاسی را تقویت کرده و آن دستگاه را منبع الهام بخش آنان قرار داده و با تشکیل سازمان‌ها و بنگاه‌ها،، مبانی اقتصادی آنان را تقویت میکند!

اخیراً امتیاز کارخانه پپسی کولا را، در ایران باین جاسوسان و سرسپردگان رسمی خود داده و از منافع آن برای ادامه استعمار بوسیله تقویت کردن جاسوسان و غیره استفاده مینماید.

اما وقتی مسلمانان متوجه شدند که امپریالیسم با نوشابه‌اش میخواهد استفاده اقتصادی بنفع نوکرانش کند، از نوشیدنش احتراز کردند و گویندگان و نویسندگان اسلامی بوسیله ندای حق، حرمت نوشیدن آنرا بهمه رسانیدند.

آیا هنوز دولت‌های استعماری، متوجه نشده‌اند که پایه بساط تجاوزکارانه خود را از میان ملت‌های خسته و زجر دیده، بویژه سرزمین‌های اسلام، جمع کرده و کنار تایمز و در منجلاب‌های شهوت غوطه‌ور شوند و بانتظار آینده‌ای وحشتناک و تاریک بسر برند؟!

آری، هر قدر با سازمان‌های اقتصادی، از قبیل کارخانه پپسی و غیره بنفع دست نشاندگانشان بخواهند، بهره‌برداری کنند و مبانی استعمارشانرا محکم نمایند خیالی باطل کرده و باید برای همیشه، بساط استعمار و جاسوسی خود را برچینند...

آن روزیکه حزب جاسوس بهائی‌ها را کمک میکردید و با نقشه‌های مرموزانه دیگر از تشکیل صفوف فرزندان از جان گذشته اسلام جلوگیری میکردید بپایان رسید آن روزیکه با فرستادن غول اختلاف و پراکندگی بجنایات‌تان ادامه میدادید سپری گشت، هر چه زودتر باید خانه ملت را بخود ملت بسپارید بروید و بساط ننگین خود را برچیده و بیش از این انسانیت و فضیلت بشری را لکه‌دار و ننگین ننمائید.

ما تا میتوانیم از هر راهی که باشد در مقابل سیل جنایات استعمار سدهای محکمی ایجاد میکنیم و حاضر نیستیم نوشابه امپریالیسم که استفاده تبلیغی و اقتصادی میکند استعمال کنیم.

مسلم میدانیم که مسلمانان نوشابه امپریالیسم «یعنی پپسی کولا» را نمینوشند و بدینوسیله ضربه‌ای بر پیکر استعمار وارد میکنند ولی به همه افرادیکه از دستگاه تبه‌کارانه، دزدهای هستی اجتماع بشری یعنی امپریالیسم سرخ و سیاه جانشان به لب رسیده، توصیه میکنیم که از نوشیدن پپسی کولا خودداری کنند تا بدینوسیله، کمک اقتصادی به این دشمنان بشر نکرده باشند.

مبارزه شرق مسلمان، علیه امپریالیسم و دستگاه جاسوسی آن، تا پیروزی نهائی ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]