[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۳ مهر ۱۳۳۶

[شماره:] ۳۵۵

 

پپسی کولا در مشهد و سایر شهرستانها از میان رفته است.

چندی قبل مجلۀ توجهم را جلب کرد زیرا عکسهائیکه از جشن کارخانه پپسی کولا بود چاپ کرده بود وقتی چشمم بعکس حرکت آنها در خیابانها افتاد گمان کردم جنازۀ را تشییع میکنند چونکه حرکت آنها عیناً مانند تشییع جنازههای مشهد بود گفتم الحمدلله که عمر پپسی کولا هم سرآمد و این دستگاه استعماری بینالمللی هم از ایران برچیده شده و مبارزه حق پسندانه مسلمانان مبارز، بنتیجه رسید دوستم خندید گفت این جشن است نه عزا گفتم اگر از شکست پپسی خبر داشته باشی خواهی دانست این جشن بدتر از عزاست زیرا کارخانه پپسی میخواهد بگوید من زندهام در صورتیکه مردن او قطعی است.

خلاصه درست بخاطر دارم در روزیکه پپسی وارد مشهد ما شد جیره خواران پست شروع بفریاد کردند و به هر دکان خرابۀ بود پپسی فرستادند مجانی دادند، تبلیغ کردند و عدهای از مسلمانهای بیاطلاع هم بخرید و فروش پپسی مشغول شدند ولی از همان هنگام عدهای هم که وارد بودند این مایع مرموز از کجا و در کجا تهیه شده و در چه راههائی مصرف میشود خود را برای مبارزه با پپسی آماده کردند مخصوصاً از موقعیکه حرمت آن بفتوا روشن شد و دانستند که از هر بطری یک ریال بصندوق تبلیغی بهائیان میرود و عدهای از مردان باشهامت مردانه کمر برای مبارزه با پپسی بستند هر کجا دیدند کسی پپسی میخورد او را بحرمتش آگاه کردند و فروشندگان را نیز از حرمت آن باخبر نمودند مسلمانها هم انصافاً پپسی را طرد و از آشامیدن این مایع کثیف اجتناب کردند.

روزی دو جوان را دیدم در خیابان مشغول آشامیدن پپسی بودند پیش رفتم گفتم برادران عزیز چرا باغنامالله کمک میکنید آنها که از موضوع بیاطلاع بودند گفتند چه شده است داستان را برایشان نقل کردم بلافاصله مابقی را روی زمین ریختند و دهانشان را شستند و هم چنین بسیاری از فروشندگان که بیاطلاع بودند اکنون حاضر نیستند یکدانه پپسی هم بفروشند اگر چه مجانی به آنها داده شود.

خلاصه در مشهد پپسی کولا بطور مفتضحانه شکست خورده و اکنون در مشهد کمتر کسی پیدا میشود که طرفدار پپسی باشد مگر یکعده معدودی که پابند بچیزی نیستند همه چیز را میخورند حتی ... و در غیرت و شهامت هم بهتر از بهائیان نیستند و ماها هم بآنها کاری نداریم بخورند و بیاشامند هرچه دلخواه آنها است انجام دهند تا آخر مغلوب و پیروز معلوم گردد، این بود وضع این مایع مرموز در مشهد و بطوریکه اطلاع یافتهایم در بسیاری از شهرستانها بهمین حالت دچار است و امیدارم [امیدوارم] برادران با شهامت ما در هر کجا هستند برای خواطر [خاطر] ولی عصر ارواحنا فداه و سرکوبی دشمنان رذل آنحضرت مبارزه شدید خود را برعلیه پپسی کولا و دستگاه جاسوسی فرقه ضاله اغناماله از راه تبلیغ و بیدار کردن مردم ادامه دهند و بدانند بیاری خدا و پشتیبانی امام زمان پیروزی از آن ما است.

 در خاتمه از خوانندگان گرامی ندای حق درخواست و تمنا میکنم در ترویج و تبلیغ برای جریده شریفه ندای حق کوتاهی نکنند و کاری کنند که در سراسر کشور مقدار بسیاری از این روزنامه دینی منتشر شود زیرا اکنون راهی که ممکن است ما برای مبارزات خود برعلیه بیدینی و فساد اخلاق از آن استفاده کنیم فقط ندای حق است مثلاً در همین مبارزه برعلیه پپسی اگر ندای حق نبود کجا باین زودی مردم تمام این مملکت پی بحرمت آن برده بودند و ماهیت پپسی بر همه روشن میشد بنابراین ترویج ندای حق وظیفه دینی ما است.

 

مشهد – محمد ناصری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]