[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۲۲ آبان ۱۳۳۶

[شماره:] ۳۸

 

بیوگرافی پپسی در اصفهان!

پپسی کولا در برابر اصفهانی ناقولا!

پپسی کولا در حالت رقص و ادا! در اصفهان سخت بزمین خورده و این بیمار بستری مردنی است!!

چند هفته قبل در اثر بیچارگی و نداشتن مشتری از طرف متصدیان پپسی کولا در اصفهان، چند کامیون پپسی در اطراف شهر بحرکت درآمده و در خیابانها و بعضی از کارخانجات پپسی را مجانی و بزور خواهش و تمنا بمردم تعارف مینمودند، عده مخصوصی نیز برای امتحان که خوب متوجه شوند آیا غذا را زودتر هضم میکند و از تصدق سر متصدیان آن بآخرین مراحل هضم آن واقف شوند، چند جرعهای مجانا سرکشیده و در گوشه خلوتی بر روی سمنتهای میان تهی در انتظار هضم پپسی نشستند!!

ولی خوشبختانه بالاخره فهمیدند با این همه تبلیغات در این بزم، حکایت از هضم نیست بلکه گفتگو از رزم است! آنهم رزم با عقاید مذهبی!

اما مردم فهمیده حزم پیشه کرده و از نتیجه این هضم گذشتند.

و نتیجه این مایع فرومایه را قربت بارواح ناپاک و با آلایش! متصدیان آن نمودند از طرفی افراد مطلع و روشنفکر از راه تفکر تذکر دادند که این مایه بدنام که انتشار آن از طرف اغنام بل انعام است از هر سو زیانمند است مخصوصاً مقاله منتشره نقل از روزنامه ندای حق، ندای حق را بگوش اهل حق رسانیده و فوقالعاده افكار را آماده نمود که از مشاهده این مائده! بگریزند و با نخوردن آن با ندای اهل باطل بستیزند.

عدهای از کافه داران متدین نیز عطایش را ببهایش بخشیدند و از نمایندگی پپسی کولا که جز بدنامی دنیا و آخرت برای ایشان نداشت دست کشیدند و از جمله کافه شکرچیان اطلس و کافه شاهين و قنادی ایزدی میباشند که رسماً تابلوهای پپسی کولا را پائین آورده و برسولان و مبلغان! آن تسلیم نمودند افراد مسلمان روشنفکر و بیدار ضمن تقدیر و تشکر از مدیران کافه‌های نامبرده از عموم طبقات دعوت میکنند که برای خرید بستنی و شیرینی و شربتهای دیگر بکافه‌های فوق مراجعه فرمایند.

(عبداللهی)

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]