اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۷ تیرماه ١٣٣۴

[شماره:] ۲۴۷

 

قم - حید[ر]علی قلمداران

هنوز هم خوابید؟!

در حالیکه دشمنان اسلام در همه حال در تقلا و اقدامند؟

اول این خبر را از شماره ۳۶۰۶ روزنامه کیهان مورخ دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ صفحه چهارم بخوانید:

«سانفرانسیسکو، رویتر - در آستانه... دیپلمات‌های کشورهای مختلف (فستیوال ایمان) در کاخ کاو که محل تشکیل جشن‌های ورزشی است حضور پیدا کردند ... مراسم دعا از طرف مسلمین، بودائی‌ها، بهائی‌ها، مسیحیان، هندوها، یهودیها بعمل آمد! «ازجمله اشخاصیکه در این مراسم دعا شرکت کردند مستر دالس وزیر خارجه امریکا بود که خود عضو کلیسای پرستیژ میباشد...»

پس از خواندن این خبر نیروی فکر و اندیشه خود را بکار بیندازید و ببینید این قضیه یعنی شرکت بهائیان در فستیوال ایمان و دعا کردن برای صلح جهان چه ارتباطی با موضوع مبارزه با بهائی‌ها در ایران دارد و از همه مهمتر مذهب بهائیان را جزو مذاهب شمردن و آنرا در ردیف مذاهب بزرگ دنیا چون مذهب اسلام که حداقل پانصد و پنجاه ملیون و مذهب مسیحیت که هفتصد ملیون و مذهب یهود که ۳۶ [ناخوانا]...

...و در مجلس شورای ملی آنهمه سروصدا براه می‌اندازند و اعلامیه و لایحه مطرح می‌کنند و پای بزرگترین مرجع شیعه را در این قضیه بمیان میکشند آنگاه با کمال خونسردی و بی اعتنائی موضوع را نادیده گرفته دنبال کار خود میروند و در همین گیرودار صدای دیپلمات‌های بهائیان را از فستیوال ایمان میشنویم و شرکت آنانرا در میان مذاهب پنجگانه مهم دنیا میبینیم در صورتی که در روی زمین بیش از هزار و پانصد مذاهب مختلفه وجود دارد که گمنام‌ترین آنها هم عددشان بیش از بهائی‌ها است!

خدایا زین معما پرده بردار!

روزیکه رادیو تهران بدون مقدمه و انتظار همچون رعدی که در اول دیماه بخروشد موضوع بهائیت را مطرح کرد و جناب آقای فلسفی واعظ شهیر با آن بیان آتشین و آهنگ دلنشین طرد و تعقیب این گروه خبیث را از دولت خواست و حتی با شجاعتی بی نظیر از شخص شاهنشاه با صراحت تمام تقاضا نمود که دکتر مخصوص دربار (دکتر ایادی) را که از زعماء بهائیت است از دربار براند و جان عزیز خود را که متعلق بتمام ملت ایران است در دست اختیار چنین جنایتکار نگذارد...

... پس لابد این سرو صدا از آن جاست میخواهد بنام مبارزه با بهائیت احساسات را تحریک و سرو صداهائی راه بیندازد تا کار از خواص گذشته بدست عوام افتد همین که کار بدست عوام افتاد و احساسات بحد اشباع تحریک شد دیگر کسی از آن نمیتواند جلوگیری کند، آنگاه دستههائی از اعوان[ناخوانا]... بعنوان مبارزه با بهائیت بکوچه و بازار براه میافتد و چند دکان و مغازه و خانه بنام اینکه آنجا مال بهائیان است غارت و شکسته و سوزانیده میشود آنگاه با بوق کرنا هر عمل کوچکی را که در زیر میکروسکوب سیاست بزرگ کردهاند بگوش دنیا میرسانند و وحشیت و سبعیت ایرانیان را بدنیا گوشزد میکنند، همین عمل کافی است که جلوی سود این لایحه را بگیرد و سرمایه‌داران خارجی را از توجه بایران منصرف کند! این بود خیالی که من پیش خود میکردم و محملی که برای این پیش آمد میبافتم و پس از آنکه بهائیان بجامعه ملل و بعضی از مقامات بینالمللی شکایت کردند و صدای مظلومیت برآوردند این ظن در نزد من قوی میشد البته عوامل و پواعث [ناخوانا] دیگر هم برای تشدید و تضعیف این قضیه تصور میکردم که گفتن و نوشتن آن صلاح نیست هرچند بعض قرائن و شواهد آن حدسیات را تقویت میکند همین تصورات و احتمالات باعث شد که چندی... خود بخود از بین خواهد رفت.

درهمان هنگام که وعاظ و ناطقین و جامعه روحانیت و مؤمنین سرگرم مبارزه با بهائیت بودند جسته و گریخته از محافل بهائیان اخباری بدست میآمد که بهائیان از این پیش آمد بسیار خوشحالند و آنرا برای خود فتحی عظیم مینامند لکن این بنده بکسانیکه این اخبار را از قول بهائیان نشر میکردند میگفتم دروغ میگویند این فئه خبیثه میخواهند شکست خود را زیر نقاب این مزخرفات مستور دارند، تا اینکه امروز میشنویم علی‌رغم آرزوی مسلمانان و اکثریت ملت شیعه ایران و جوامع روحانیت از مجامع بینالمللی دنیا و محافل رسمی دیپلماتهای جهان صدای ناهنجار بهائیان بگوش میرسد و در آستانه برگزاری مراسم جشن تأسیس سازمان ملل متحد نمایندگان بهائیان در فستیوال ایمان برای حفظ و بقای صلح جهان دعا میکنند!

واقعاً کار سیاستمداران جهان غریب و رفتار آنان عجیب است از یکطرف نماینده چین کمونیست را که پیش از چهار صد ملیون نفر جمعیت دارد در سازمان ملل متحد نمیپذیرند و از طرف دیگر بهائیان را که در دنیا بیش از چند هزار نفر نیستند مذهب آنانرا در ردیف مذاهب پنجگانه مهم درمیآورند و رجال بزرگ بینالمللی با نماینده آنان در یک کرسی مینشینند و در یک معبد دعا میکنند! آیا همین عمل تحریک احساسات و برانگیختن تعصبات و جریحهدار نمودن عواطف مسلمین مخصوصاً ایرانیان نیست؟ آیا میتوانیم بگوئیم که همین عمل هم از لایحه جلب سرمایه داران خارجی آب میخورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]