[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۱ بهمن ۱۳۳۷

[شماره:] ۴۱۸

 

اقلیتها!

قانون اساسی مملکت ایران، اقلیتهای کشور ما را تصریح و تعیین نموده – مسیحی – یهودی – زردشتی - سه طائفه اقلیت قانونی ایرانند دیگر ایرانی هیچ اقلیتی را نمیشناسند و هر کس اقلیت دیگری بتراشد چرند گفته است.

سه اقلیت گفته شده بالا نیز تا موقعی تحت تأمین و احترام حکومت اسلامی هستند که ضرر آنها بدین اسلام و مردم مسلمان وارد نیاید و اگر علیه دین و مسلمین اقدامی کردند علاوه بر اینکه احترامی ندارند خونشان بگردن خودشانست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]