[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۱۰ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۴۳

 

القاآت سوء

ضربه محکمی که بر اساس بهائیت وارد آمد و مشت سختی که بر دهان میرزا خدا وارد شد بسیار ذیقیمت و قابل تقدیر است، بهائیان در مقابل این شکست سخت در صدد برآمدند خود را در عالم مظلوم جلوه دهند و تحریک احساسات کنند!

شهرت دادهاند دولت ایران در صدد است اموال افراد بهائی را مصادره کند و مایملک هرچه بهائی است ضبط کند؟ یا للعجب کجا چنین فکری است؟ کی چنین تصمیمی است؟! همه دروغ و تبلیغ این فرقه خبیث و کثیف است.

مجلس و دولت و ملت ایران بر طبق قوانین اساسی مملکت، جلوگیری از اخلال اخلالگران را منظور نظر خود قرار داده و با تصویب مجلس این فرقه را اخلالگر شناخته جلوگیری از عملیات مضره و تبلیغات مفسده انگیز آنرا وجهه همت خویش ساخته است، لذا با مال و ثروت بهائیان کاری ندارد و هر کس هرچه دارد مال خودش است، بلی دارائی و مایملک اجتماعی و تشکیلات بهائیان که اختصاص بشخصی ندارد در تصرف دولت است تا از فعالیت و عملیات آنها جلوگیری شود و بعداً بر طبق موازین قانونی بصورت صحیح درآید ولی القاآت شوم بهائیان در این شایعات و مظلوم نشان دادن آنها بهیچ صورتی صحیح و درست نمیباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]