[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۸ فروردین ۱۳۳۵

[شماره:] ٢۷۹

 

به بینید کار اسلام بکجا رسیده که مجله زردشتی هم باسلام افترا و تهمت میزند!

دین مقدس اسلام از هر طرف مورد حمله و هجوم دشمنان قرار گرفته ولی متاسفانه مسلمانان ساکت و خاموش نشسته‌اند توجه ندارند که چطور دین عالمگیر آنها طرف دشمنی و خصومت افراد خارج از دین گردیده است! آقایان روحانیون و اولیاء امور این مطالب را قابل تعقیب و اهمیت قرار نمیدهند!

...

در صفحه ۱۳ مینویسد: آقایان عزیز در این کتاب مطالبی نوشته‌ام که مورد توجه بهائیان است و در ضمن شرحی راجع به تبلیغات فرقه بهائیه چاپ کرده است و میرساند که قسمتی از تعلیمات باب و بهاء مربوط بزردشت است.

در صفحه ۳۱ این مجله مینویسد که آیات (بسم الله الرحمن الرحیم) که در ابتدای سور قرآنی است تقلید و آیاتی از کتاب زردشت است و آنرا دلیل و حقانیت دین زردشت میداند!

در صفحه ۳۵ مینویسد در مذهب زردشت حجاب بر پیکر زنان و دختران برازنده نبود و این قطعه پارچه که بنام چادر بدور خود می پیچند ضرورتی ندارد! و معلوم نیست مولود فکر کیست.

خلاصه مطالب ضد اسلامی مجله (هوخت) بسیار است و راستی چشم ملت مسلمان ایران روشن که در پایتخت آن چنین نشریه‌هائی منتشر میشود و اینگونه تبلیغات ضد اسلامی بعمل می‌آید.

مسلمانان دنیا و مخصوصا ایران باید جلوی این هذیانات و یاوه سرائی‌های مخالفین دین را بگیرند و نگذارند در مرکز کشور شیعه نسبت بدین مقدس اسلام دروغ و افترا ببندند و حمایت از دین را مردم وظیفه خود بدانند و به نویسندگان مجله مزبور و امثال آن گوشزد نمایند که از چاپ اینگونه اهانت‌ها خودداری کنند...

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]