[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ندای حق

[تاریخ:] ۸ آذر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۶۸

 

تجدید طبع مباحثات با مبلغ بهائی

انتظار میرفت متعاقب دعوتیکه آقای نخعی از سید عباس علوی مبلغ بهائی در پنج شماره نموده بودند جواب موافقی برسد و چنان مجلسی که آقای نویسنده شرح داده بودند تشکیل و با برهان و دلیل، اثبات بطلان مذهب باب و بهاء و ازل بشود و در این جریان برای اینکه راه عذر و بهانه‌ای بطرف داده نشود از بقیه چاپ مباحثه آقای نخعی و سید عباس علوی خودداری شد.

اینک که متجاوز از یکماه از آن تاریخ گذشته [ناخوانا] که افراد فرقه ضاله و مبلغین [ناخوانا] شده آن کوچکتر از آنند که در مقابل مبلغین اسلامی اظهار وجود کنند و از تشکیل آن مجلس مباحثه مایوس شده‌ایم.

از طرفی عده‌ای از خوانندگان علاقمند ما از ما سئوال کرده و میکنند که چرا دنباله مطلب را قطع کرده و از چاپ بقیه آن مباحثه خودداری نموده‌ایم اینک با موافقت آقای نخعی و بر حسب اصرار علاقمندان و خوانندگان عزیز خود، از شماره آتیه بچاپ بقیه مباحثات مزبور ادامه میدهیم و خوانندگان محترم را بقرائت بقیه مطالب مطروحه دعوت مینمائیم تا بر همه ثابت شود که حرفهای مبلغین فرقه بهائی و بابی تمام بی‌پا و نقش بر آب است و در نظر اشخاص عالم و با اطلاع به جوی ارزش ندارد.

امیدواریم مطالب مندرجه در مباحثات مزبوره برای افراد مسلمانان از نقطه نظر رد مهملات و مزخرفات بهائیان و بابیان قابل استفاده و نتیجه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]