[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]  نبرد ملت

[تاریخ:] ۲۷ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۰

 

اختلاف نظر میان آقای ابتهاج و آقای مهندس طالقانی وزیر کشاورزی بقدری بالا گرفته که انتظار میرود، در هفته آینده البته بجائی نرسد، آقای مهندس طالقانی هم مثل آقای دکتر امینی تغییر سمت داده در جای دیگر مشغول خدمت شوند و باینطریق یک مانع دیگر از جلو راه آقای ابتهاج برداشته شود

شایعات راجع بتمایلات مذهبی آقای ابتهاج در محافل مطلع تأیید نشده و گفتهاند مذهب پدر در مذهب پسر اثری ندارد و با وجود آنکه شایع است و محقق نیست که ایشان در تعرفه خدمت یکی از مؤسسات خارجی مذهب خود را بهائی اعلام کردهاند ممکن است در سالهای اخیر تغییر مذهب داده و مسلمان شده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]