[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نبرد ملّت

[تاریخ:] ۱۷ تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۳

 

این مسلمان پاک را بجرم اهانت به بهائیها شهربانی اردکان تبعید و زندانی کرد.

از چندی پیش که تصمیم گرفته شد با باند کثیف و دار و دسته رذل و دنی بهائی بخاطر حفظ شئون اسلام و منافع ملت خداپرست ایران مبارزه شود دستهائی هم مشغول توطئه و جلوگیری شد و کم و بیش اقدامات آنها اثرات تلخی ببار آورد

در این هفته از تلگرافی که یکی از برادران مسلمان مقیم اردکان بعنوان جناب آقای فلسفی مخابره و رونوشت آنرا برای ما ارسال داشته بود مطلب تأسف انگیزی درک کردیم و آن اینکه، شهربانی اردکان بعنوان حمایت از مال بهائیها بجان مردم مسلمان افتاده و آنها را به اتهامات بیجا بحبس و تبعید محکوم میکند و چند روز پیش یک سید بیچاره‌ای را به عنوان اینکه یکزن باغبان بهائی را تهدید کرده با فجیعترین وضعی مجازات و بیزد تبعید نمود و در آنجا وی را زندانی کردهاند.

ما متعجبیم که چرا دولت بآن سرعت مبارزه را شروع کرد و با این خفت جلو آنرا میگیرد البته تا زیر کاسه نیم ‌کاسه‌ای نباشد چنین نخواهد شد وی باید بگوئیم که این نقض تصمیمها باعتبار دولت لطمه میزند و اعتقاد و اطمینان مردم را سلب میکند مبارزه با فرقه ازلی و باند جاسوس مسلک بهائی هرچه بیشتر باید ادامه یابد و هر عنصری که از آن جلوگیری کند خائن باسلام و دشمن سعادت مردم ایران است و بس

توجه رئیس کل شهربانی را بموضوع فوق جلب و انتظار رسیدگی جدی و اعلام نتیجه را داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]