[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

 

[یادداشت دستنویسی در بالای مقاله]

 

[روزنامه:] نبرد ملت

۸ اردیبهشت ۱۳۵۸

شماره ۱۳۹

انقلاب منهای روحانیت...

اگر آنروز که ما گفتیم به مدعیان آزادیخواهی و به دشمنان ظاهر الصلاح ملت رحم نکرده گول هوچیگریهای پوچ یک مشت سبکسر هوسران قدرت‌طلب را نخورید آن‌ها که قبول مسئولیت کرده و در برابر انقلاب، رهبری انقلاب و ملت انقلابی مسئولند گوشهای خود را باز کرده همانطور که ما انقلابی گفتیم آنها هم که قدرت اجرائی را در اختیار دارند انقلابی عمل کرده بودند در این مدت ناچیز کار باینجا نمیکشید که قلب انقلاب، انقلابی که منهای روحانیتش یعنی صفر، هدف تیرهای زهرآگین کثیف‌ترین و بیشرمانه‌ترین حملات مزدورانه و اجنبی فرموده قرار گیرد.

تا جائیکه امام را ناچار باتمام حجت به جنایتکاران و عناصر بی سر و پای ضد انقلابی نماید.

اگر روزی‌نامه‌های مزدور اعم از چپ و راست که همه از منابع ضد اسلام امپریالیستی الهام گرفته و به‌وسیله دستگاه‌های شیطانی و ضدانقلاب سیا، پسمانده‌های ساواک و رژیم معدوم، کمونیسم و بهائیت این دشمنان خونخوار اسلام تغذیه می‌شوند. به جرم ضدیت با انقلاب و ملت انقلابی در نطفه پیدایش خفه و نابود می‌شدند امروز کار حملات گستاخانه آنان به نهادهای مقدس انقلاب به اینجا نمی‌کشید که به بهانه دفاع از آزادی! بی‌شرمانه‌ترین خیانت‌ها را نسبت به اساس موجودیت ملت مسلمان و انقلابی ما روا دارند.

مشتی از خدا بی‌خبر پرمدعا که مانند طبل میان‌تهی جنجال حمایت از محرومین! و دفاع از آزادیشان! گوش فلک را کر کرده است دست در دست پسمانده‌های گندیده رژیم شاهی کردستان را به خون فرزندان مظلوم و غیرتمند این ملت آغشته کرده، ازآنجا به گنبد روانه گردیده نقشه را عیناً در آنجا اجراء نموده و پس از رسوائی به نقده سرازیر شده خواب و آرام و حق حیات و آزادی را از اهالی نجیب و آزاده آن دیار سلب کرده به تهران روانه می‌شدند.

در قلب پایتخت و در روز روشن با حمله گانگستری به بانک چهره شوم خود را نمایان و به دست خود سند دشمنی با انقلاب و مصالح انقلابی ملت را امضاء می‌کنند.

...دستگاه‌های شیطانی و ضدانقلاب سیا، پسمانده‌َهای ساواک و رژیم معدوم، کمونیسم و بهائیت این دشمنان خون‌خوار اسلام تغذیه می‌شدند. به جرم ضدیت با انقلاب و ملت انقلابی در نطفه پیدایش خفه و نابود می‌شدند امروز کار حملات گستاخانه آنان به نهادهای مقدس انقلاب به اینجا نمی‌کشید که به بهانه دفاع از آزادی! بی‌شرمانه‌ترین خیانت‌ها را نسبت به اساس موجودیت ملت مسلمان و انقلابی ما روا دارند.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]