[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۲۹ دی ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۷۸

[صفحه:] ۲

 

اشهد أن لا اله [الا]ٴ الله شهادة ایمان و ایقان و اخلاص و اذعان

«نهج البلاغه – مولا علی (ع)

من از روی ایمان و یقين و اعتراف (به دل و زبان) گواهی میدهم که جز او خدائی نیست.

... اینچنین است که جهان بینی و ایدۀ ماتریالیستی و ماکیاولیستی و نیهیلیسی و آنارشیستی و توتالیتریسم و چرندیات و خرافات و تحمیلات ملون ایدئولوژیکی شرق و غرب و بابیسم و بهائیسم و وهابیسم رو به انقراض قطعی بوده و هست و نیز لاثبات و همواره مورد اعتراض روان فطرت و نهاد انسانی و ناقوس الهی. چنین تصورات و تفسیرات و توجیهات غیرواقعی و ضد حقیقت و حق، در فلسفۀ یونان و افکار و اوراد فلاسفۀ یونانی من باب مثل ارسطو رؤیت می گردد و اصولاً فلسفۀ یونانی که موجب نگرانیها، پراکندگیها و تشنج و تفرق و انحراف و تحریف در مبانی و متون اصیل فرهنگ اسلامی در قرون اخیر گشته بود و هنوز برخی اثرات شوم آن مشهود و مقرون نظر است، چیزی جز شرک و الحاد و زمینه‌های اولیه ماتریالیسم تاریخی و جبر تاریخ مارکسیستی نبوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]