[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۱۳ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۱۸

 

تیمسار فرماندار محترم نظامی تهران

بجنایتکاران و جاسوسان بهائی بیش از این مهلت ندهید

چنانچه خاطر مبارکتان باشد در شمارههای گذشته در مورد کانونهای فسادیکه مرکز فعالیتهای مخالف امنیت و ضد دین و وطن دار و دسته غیرقانونی و جاسوسی بهائی است با جنابعالی سخن گفته شد شما که در نهضت عظیم و خدائی ملت مسلمان ایران در مبارزه علیه اجانب و دشمنان دین و وطن و توطئه سازان و جنایت کاران بهائی آنطور دلیرانه بپا خواسته مردانه کوشش کردید اجازه ندهید این مارهای قتال زخمی با ادامه فعالیتهای جنایتکارانه خویش مقدرات و موجودیت مسلمانان را ملعبه قرار دهند.

گفتیم باز هم میگوئیم و در آینده هم انشاالله خواهیم گفت که مراکز غیر رسمی این باند خیانت، کانونهائی نظیر مغازه (پسران عزیزی) که در خیابان لالهزار واقع است امروز مرکز فعالیتهای دامنهدار و وحشتناکی علیه امنیت و مصالح عالیه کشور و ملت مسلمان ایران شده است.

شما ببینید کار وقاحت این عناصر بیدین و وطن بجائی رسیده است که هفته گذشته بوسیله متصدیان مغازه مزبور (نبرد ملت) در لالهزار که نقطه پرجمعیتی است جمع آوری شد تا مردم این ناحیه نتوانند بدرک حقایقی که در روزنامه درج شده است پیببرند، آخر باین عمل جنایتآمیز و خودسرانه و باین تجاسر و شرارت علنی چه نامی میتوان نهاد؟

آیا این عمل ننگین و یاغیگری علنی و این درجه وقاحت و بیشرمی برای شما قابل تحمل است؟

باید توجه داشت که اگر در تهران و در قلب پایتخت بچنین عناصر شرور و کثیفی مهلت داده شود که هر غلطی دلشان میخواهد انجام دهند در نقاط دور افتاده مملکت اوضاع به چه منوال خواهد شد.

امید به توجه فوری شما و ضیق صفحات بما اجازه نمیدهد بیش از این در این باره چیزی بگوئیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]