[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۲۵ فروردین ۱۳۵۸

 

نگاهی به عملیات کمیته انقلاب امام در کرج

قصرها و ثروتهای افسانه غارتگران تاریخ در چه حالست [حال است]؟

کرج شهر ثروتها و قصور افسانهای میباشد که خاطره داستانهای هزار و یکشب را زنده میکند. کاخهای سر بآسمان کشیده و ثروتهای حساب نشده خاندان پهلوی اغلب در این شهرستان متمرکز است که همیشه مرکز عشرت این خانواده بوده است آنها که هیچگاه خلق مسلمان ما را بحساب نمیآوردند و با چپاول اموال محرومین و به حراج گذاشتن سرمایههای ملی و ببازی گرفتن مقدسات مردم در این شهر دور از چشم ملت شبها تا صبح بعیش و شهوترانی مشغول بودند بطوریکه کاخ اشرف پهلوی در ده سال پیش ششصد میلیون تومان هزینه برداشته است و دهها هزار بطری کنياك و ویسکی شامپانی در انبارهای آن موجود بوده است این مسائل ما را برآن داشت تا سر بکمیته انقلاب امام خمینی بزنیم و مسائلی را مطرح نمائیم که عیناً از نظر خوانندگان عزیز میگذرد:

حجةالاسلام شجونی نماینده ویژه امام خمینی در کرج در مصاحبهای گفت ما در آینده با افراد ضدانقلاب که بعضی متأسفانه در لباس انقلابی در آمده‌اند روبرو هستیم.

س – جناب آقای شجونی از چه موقع بمبارزه علیه طاغوت پرداخته‌اید و چه مدت زندان کشیده‌اید و مسئولیتتان در کمیته چیست؟

ج - از سال ۱۳۳۰ بمبارزه علیه طاغوتیان قیام و بقول ساواک اقدام علیه امنیت کشور کردهام. در سال ۱۳۳۴ در زندان قم و راه‌آهن تهران و باغشاه و سپس در حضیرةالقدس بهائیها (فرمانداری نظامی) باتهام همکاری با مرحوم مجاهد سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام زندانی شدم و همچنان مبارزهام تداوم داشته – بطوریکه ۲ بار از آن تاریخ ببعد زندانی شده و در بعضی محکوم شده‌ام. و از روزیکه امام خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رهبری مبارزه را بکف باکفایت خود گرفتند منهم مطیع ایشان بوده و اکنون حسب‌الامر ایشان مسئولیت کمیته کرج را عهدهدار می‌باشم من سربازم و مطیع اوامر فرمانده که امام خمینی می‌باشد هستم.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]