[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] نبرد ملت

[تاریخ:] ۱۷ خرداد ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۸۳

[صفحه:] ۷

 

گفتگو...!

...گفت: اتحاد

گفتم: منظورت حتماً اتحاد با بهائیها ساواکیها فئودالها قاتلها قاچاقچیها سرمایهدارها سالار جافها پالیزبانها گردنهزنها بعثیهای عراق، کابارهچیها هست عليه انقلاب شکوهمند خلق ایران...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]