[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مشهد خراسان

[تاریخ:] ۲۲ اسفندماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۹۳۷

 

فلسفی واعظ معروف تکذیب میکند.

چون شایع بود که مقامات دولتی با رفتن فلسفی بر روی منبر مخالفت کرده‌اند خبرنگار ما در تهران با ایشان تماس گرفته در این باره از ایشان سؤال کرد:

آقای فلسفی گفتند «این شایعه بهیچوجه صحیح نیست و هیچیک از مقامات دولتی از رفتن من بمنبر جلوگیری نکرده‌اند و این شایعه از طرف مخالفین انتشار یافته است»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]