[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] مردم (ارگان مرکزی حزب توده ایران)

[تاریخ:] ۲۲ فروردین ۱۳۵۸

[شماره:] ۵

[صفحه:] ۳

 

نقش سوسیال دموکراسی در انقلاب مشروطه

در یکی از تلگرافهائی که این علمای مبارز خطاب به عموم مردم و علیه استبداد محمدعلی شاهی مخابره کردهاند گفته میشود:

«بعموم ملت حکم خدا را اعلام میداریم. الیوم همت در رفع این جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزلۀ جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و سر موئی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوتالله سلامه علیه است».

روحانیان هوادار مشروطه «حکم خدا» را اینطور درک کرده و به مردم ابلاغ میکردند. ولی روحانیان خادم امپریالیسم و مدافع سلطنت استبدادی بر عکس بر آن بودند که مشروطه خواهی عین بیدینی و لامذهبی و کفر مطلق است. اینان مدعی بودند که مشروطه دین را از میان میبرد و به جای حکومت مشروطه باید حکومت «مشروعه» برقرار شود و شریعت مسلط گردد. به ادعای این کوردلان وجود مجلس شورا فقط باعث قدرت «بابیه و طبیعیین» شده است. یکی از آنان مینویسد:

«نمی دانید که این مجلس شورای ملی چه قدر ضرر به دین و دنیای مردم میزند و چه آثار شرعیه بر آن مترتب است. مجلسی که بابیه و طبیعیه داخل در اجزا و اعضای آن بلکه در اجرای رئیسه آن باشد بهتر از این نخواهد شد.»...

...نیروی مسلح استبداد از قزاقهای زیر فرماندهی افسران تزاری، عشایر ناآگاه نیروی و اجامز و اوباش تشکیل میشد. آنها در نبرد با مشروطهخواهان کمترین خصوصیات اخلاقی و انسانی را مراعات نمیکردند، غارت، هتک حرمت، تجاوز به جان و مال و نوامیس مردم را امری عادی میدانستند و روحانیان مرتجع تمام این جنایتها را تبرئه میکردند و با این اعدا که مشروطه خواهان بابی و طبیعی (ماتریالیست) اند خون آنها را مباح میدانستند...

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]