[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مرد سياست

[تاریخ:] ۳۱ ارديبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۹

 

با مبارزه با بهائیها مبارزه با فساد کهنه شد

موضوع مهمی که هنوز هم مورد توجه خاص مبصرین سیاسی است مسئله مبارزه با بهائیها است.

مطلبی که متفق اليه همه کارشناسان سیاسی است این استکه باید نفوذ مرموز این فرقه سیاسی را هر چه زودتر ریشه‌کن کرد و به بساط ریاکاری و عوامفریبی آنان خاتمه داد.

ولی چرا امروز؟ آیا تاکنون فرصتهای مناسبتری وجود نداشته؟ آیا حادترین مرض اجتماعی لازم العلاج مملكت فعلاً مبارزه با بهائیها است؟ آیا با از بین رفتن این فرقه ضاله طومار بدبختیهای این مملکت در هم میپیچد؟

عدهای میگویند سالها در این مملکت حساب و کتابی نبوده، سالها...

تضاد منافع دو سیاست

کشور دچار هرج و مرج و ایادی مرموز سیاستهای بیگانه مانع انجام اصلاحات اساسی بوده است.

اکنون که نفوذ یکی از سیاستها چه در ارتش و چه در دستگاههای دولتی تقریباً از بین رفته و کارگردانهای سیاستهای دیگر هم نفوذ خیلی زیادی ندارند و رویهمرفته مقتضيات داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات عمیق و کوتاه نمودن دست مختلسين [ناخوانا] وجوه عمومی فراهم شده است و کابینه موجود هم برای تأمین این منظور تشکیل شده و اساس برنامه کار خود را مبارزه با فساد قرار داده است، آیا مبارزه با بهائیها تمام مسائل مهمه مملکتی را تحت الشاع قرار نمیدهد؟ و نظر دولت را از مبارزه با فساد منحرف و معطوف بمبارزه با بهائیها نمیسازد؟

بهر حال اکنون که مبارزه با بهائیها مورد توجه مردم و محافل روحانی و دولت قرار گرفته باید بعمليات مخرب این حزب سیاسی خاتمه داد و ریشه نفوذ این قوم گمراه را از بیخ و بن بر کند.

توطئه زمین‌خواران

شنیده میشود زمین‌خواران که عدهای از آنها کلیمی و زرتشتی و بقیه که از رجال متنفذ مملکت و از شرکاء و همکاران آنها هستند در تحريك احساسات و تشديد مبارزه با بهائیها آن‌قدرها بی‌اثر نبوده‌اند تا بدینوسیله توجه افکار عمومی را از مسئله زمین بموضوع باب و بهاء جلب کنند و بآنهائی که میخواهند مانع ادامه چپاول آنها بشوند بفهمانند که مبارزه با زمین‌خواری مسائل بزرگ و بزرگتری را در بر خواهد داشت.

امید است دولت تصمیم جدیای در اینمورد اخذ کند و پس از فراغت از مبارزه با بهائیها که فعلاً ادامه و موفقیت در آن ضروری است با برنامه صحیحی با زمین‌خواری هم مبارزه کند.

تضاد منافع دو سیاست بالاخره منجر به مبارزه با نفوذ آمریکائیها شد

شایع است که مبارزه با بهائیها با قانون جلب سرمایههای خارجی زیاد بی‌ارتباط نبوده و نیست زیرا سرمایه‌داران تنها مملکتی که فعلاً قادرند قسمتی از سرمایههای خود را در ایران بکار اندازند سرمایهداران آمریکایی است.

بدیهی است پول هر دولت را سیاست آن دولت تقویت و پشتیبانی میکند و این امر به ضرر سایر سیاستها تشخیص گردید و از این روی دستهای مرموزی مشغول شد تا از علائق شدید و دیرینه و مذهبی مرجع تقلید مسلمین جهان حضرت آیت اله طباطبائی بروجردی و محافل روحانی سوءاستفاده کرده و احساسات ضد بهائی را بیشتر تحريك كنند و از این راه بآمریکائیها القا کنند که هنوز در مملکت ایران امنیت وجود ندارد و تأمین کافی برای جریان سرمایههای خارجی موجود نیست

در اینجا روایت دیگری هم هست و آن این استکه میگویند سرمایه‌هایی که قرار بود در ایران بجریان افتد متعلق ببهائیهای امریکا بود و مبارزه با بهائیان ایران آنان را از بکار انداختن سرمایههای خود منصرف ساخته است

ولی مسلم است که اینها شایعاتی بیش نیست و این احساسات پاک مذهبی مثل احساساتیکه در موقع ملی شدن نفت از طرف ملت ابراز میشد کاملاً طبیعی و مذهبی است و دولت باید با وسائل قانونی و مقتضی حداکثر استفاده را بنفع مملکت بنماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]