[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مرد مبارز

[تاریخ:] ۱۵ دی ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۰۱

 

ایران، گداخانۀ ملیونر ساز

وقتی که دو مجلس دست بدست هم بدهند و گمرک اشیاء تجملی را برای یکنفر حذف کنند – چرا تلویزیون شکسته و بنجل را با قیمت گزاف اجباراً بمردم بفروشند؟ - از حبیب سمسار کلیمی تا حبیب اله نجار – تا حبیب خان ثابت تا ثابت پاسال

در چند شماره پیش نوشتیم که دستگاه‌های تلویزیون ار-ث-آ- که اجازه داده شده بدون عوارض گمرک وارد شود از سیستم‌های قدیمی است که در امریکا خریدار ندارد و بقیمت ارزان خریداری کرده‌اند و دولت هم «محضاً له» بحبیب کلیمی بهائی شده اجازه داده بدون برداخت [پرداخت] عوارض گمرکی دستگاه تلویزیون وارد کند در این هفته جمعی از خریداران بادارۀ روزنامه مراجعه کردند و شکایت دارند که از این تلویزیون‌ها خریده‌اند...

... کاری باین نداریم که قسمتی از این عواید که از خزانه مسلمین تفریط میشود بمصرف تبلیغ بهائیگری و محفل روحانی بهائی‌ها میرسد.

و کاری باین نداریم که چرا باید کارخانه پپسی کولا و ساختن پپسی کولا در شمار صنایع سنگین محسوب شود و از پرداخت عوارض گمرکی معاف باشد اینها کارهائی است که شده و مردم با لعنت و نفرت از آن یاد میکنند ولی تکلیف این بنجل فروشی و این کلاهبرداری چه میشود.

آن ادارۀ ثبت قیمت‌ها چه شد و آن قوانین راجع بفروش اجناس تقلبی کجا رفت و آن گفتگوی مبارزه با فساد بکجا منتهی گردید.

بقیه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]