[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مرد مبارز

[تاریخ:] ۱۱ آذر ۱۳۳۶

[شماره:] ۱۴۷

 

اخبار پشت پرده

هیئت مدیره فرقه بهائی

بدنبال مرگ شوقی افندی رئیس بهائیها کسب اطلاع شده که برای جانشینی او هیئتی با مشارکت ۹ نفر بنام بیت‌العدل انتخاب و کارهای او را تعقیب خواهد کرد این ۹ نفر رئیس ندارد و هر جلسه یکنفر جلسه را اداره خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]