[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مهر ایران- عصر

[تاریخ:] چهارشنبه ۶ دیماه ۱۳۵۷

[شماره:] ۴۶۶۲

 

[با تیتر درشت] همه بلااستثناء سم دارند.

کارخانهدار، دانشگاهی همه و همه یک چیزشان میشود. همه از تقوا و عدالت و کمال سخن میگویند و همه در عمل کلاه یکدیگر را برمیدارند و بیکدیگر زور میگویند با یک مختصر نسیم ناموافق تا پتلپورت و ینگه دنیا عقبنشینی میکنند.

ببینید این انگلیسیهای ورشکسته و رسوا و از هر جای دنیا با تیپا رانده شده با یک فرستنده رادیوئی خودشان و چند نفر بهائی بدصدا و بیادب و عقدهای که آنجا لانه کردهاند چه جنغولکی برای ملت باستانی درآوردهاند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]