[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] مهر ایران

[تاریخ:] سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۲۳ – ۱۵ آگست ۱۹۴۴

[شماره:] ۷۱۶

 

تبر ارتجاع!

نمیدانم چه عواملی در کار بوده که مشتی مردم بی‌خبر از همه جای دنیا ببهانه خیلی احمقانه و تعصب جاهلانه بعنوان اینکه «شماها بهائی و ما مسلمان هستیم» در جلو چشم مأمورین دولت و با اطلاعی که قبلاً شهربانی و سایر رؤسای ادارات دولتی داشته‌اند چهار نفر را در شاهرود بوضع فجیع و دلخراشی کشته‌اند. نادری کارمند اداره کل دخانیات و رئیس دخانیات شاهرود نیز جزو این چهار نفر بوده است...

...من نمی دانم اسم واقعه را چه باید گذاشت و علل وقوع آن را بچه چیز باید حمل کرد در نیمه قرن بیستم که دنیا از نظر تمدن و فرهنگ و صنعت و همه چیز باوج ترقی رسیده و در صورتی که جهالت و نادانی و حتی در بیغوله‌های افریقا ریشه کن شده و خرافات و موهومات و عناوین بهائی‌گری و امثال آن هیچ معنی و مفهومی ندارد در یک چنین وضعی در مرکز کشوری که به تمدن درخشان و گذشته تاریخی خود افتخار می‌کند باقیماندگان و اعقاب ایرانیان پاک نهاد با تبر گردن هم نوع خود را میزنند و شهربانی محل که قبلاً از یک چنین توطئه‌ای اطلاع داشته برای تأمین جان مأمور دولت کوچکترین اقدامی نمی‌کند در نتیجه یکی از مأمورین و خدمت گزاران این آب و خاک فدای افکار پلید مشتی می‌شود که قطعاً بین فرق و مذاهب و عقاید سیاسی بدرستی نمی‌توانند فرقی قائل شوند...

...د - امینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]