[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه‌:] عصر مهر ایران

روزنامه یومیه مستقل سیاسی و اجتماعی

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول محسن موقر

شماره ۴۶۶۲

۴ شنبه ۶ دی ۱۳۵۷- ۲۶ محرم ۱۳۹۹

صفحه ۶

همه بلااستثنا سم دارند

بقیه از صفحه ۵

 

کارخانه‌دار، دانشگاهی همه و همه یک چیزشان میشود. همه از تقوا و عدالت و کمال سخن میگویند و همه در عمل کلاه یکدیگر را بر میدارند و به یکدیگر زور می‌گویند و با یک مختصر نسیم ناموافق تا پتل‌پورت- و ینگه دنیا عقب‌نشینی می‌کنند.

ببینید این انگلیس‌های ورشکسته و رسوا و از هر جای دنیا با تیپا رانده شده با یک فرستنده رادیوئی خودشان و چند بهائی بد صدا و بی‌ادب و عقده‌ای که آنجا لانه کرده‌اند چه جنغولکی برای ملت باستانی درآورده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]