[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:]  شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۶۰- ۹ رمضان ۱۴۰۱

[شماره:] ۱۱۲۳۰

تکشماره ۱۵ ریال - ۱۶ صفحه

 

صفحه ۳- ستون پنجم

متن کامل طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و سازمان‌ها و ... مصوب مجلس شورای اسلامی

سرانجام مجلس شورای اسلامی روز شنبه آخرین ماده طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، سازمان‌ها و... [ناخوانا]، دینی و غیره را تصویب کرد ...

...ماده ۴- انجمن اقلیت‌های دینی. [ناخوانا] اصل ۱۳ قانون اساسی تشکیلاتی مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت

که هدف آن حل مشکلات و بررسی [مسائل] دینی فرهنگی اجتماعی و رفاهی [ناخوانا] آن اقلیت باشد.

ماده ۵- منظور از کلیه گروه‌های [ناخوانا] در مواد بعدی این قانون احزاب و [جمعیت‌ها] و انجمن‌های سیاسی و صنفی و [ناخوانا] اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی می‌باشد.

[ناخوانا] دوم- حقوق گروه‌ها

ماده ۶- فعالیت گروه‌ها آزاد است منوط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در [ناخوانا] ماده ۱۶ این قانون نگردند.

تبصره ۱- کليه گروه‌ها موظفند [ناخوانا]، اساسنامه هویت هیات رهبری و تغييرات بعدی آنها را باطلاع [ناخوانا] کشور برسانند

 تبصره ۲- تشکیل اجتماعات و [ناخوانا] طبق اصل ۲۷ قانون اساسی [ناخوانا] است ولی برگزاری آن در پارکها [میادین] و معابر عمومی منوط به کسب [مجوز] از وزارت کشور است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]