[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۲۴ فروردین ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۰۹۷۱

[صفحه:] ۱۰

 

متن کامل مصاحبههای امام در کیهان -۶-

امام: از مردم امریکا میخواهم که هر چه زودتر به نفع مردم ایران اقدام کنند...

س - در یک حکومت اسلامی آیا کسانیکه انتخاب میشوند رهبران مذهبی خواهند بود؟ یا هرکسی در هر حال انتخاب میشود، صرفنظر از اینکه وابستگیهای مذهبی یا سیاسیاش چه باشد؟

ج - اشخاص باید امین و مذهبی باشند و یا وجهههای مسلمی که مذهبی هستند.

اما غیر مسلمین اقلیتهای مذهبی آنها علی‌حده خودشان آراء دارند و همانطور طبق آراء خود تعیین خواهند کرد.

س - آیا برای بهائیها در حکومت آینده آزادیهای سیاسی و مذهبی وجود دارد؟

ج - آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.

س - آیا آزادیهائی برای مراسم مذهبی آنها داده خواهد شد؟

ج - خیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]