[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۳ شنبه ۷ بهمن ۱۳۵۴ – ۲۷ ژانویه ۱۹۷۶

[شماره:] ۹۷۷۳

[صفحه:] ۱۴

 

بحث درباره امیرکبیر ادامه دارد

امیرکبیر، غیر از پاکی و لیاقت سلاح دیگری نداشت.

اقدامات و اصلاحات امیرکبیر در دورهای که ایران در خطر تجزیه، شورش و تسلط بیگانگان بود به معجزه شبیه است...

...فتنه باب

سید علیمحمد فرزند میرزا رضا بزاز که از شاگردان سید کاظم رشتی بود ادعای بابیت کرد و گفت، من باب فیوضات امام زمانم بعد از چندی ادعا کرد که خود امام زمانم که هزار سال است منتظرید - بعد از این که گفت خود امامم بعداً دعوی نبوت خاصه کرد و عدهئی با او یار شدند و آشوبی براه انداخت.

محمود محمود در تألیف کم نظیر خود در این مورد مینویسد (من در موضوع ادعا و افکار این مدعیان وارد نمیشوم ولی تعجب دارم که چرا همه اینها از جنوب کشور سر درآوردند، العاقل یکفیه الاشاره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]