[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] سهشنبه ۲۷ دی ۱۳۶۲ – ۱۳ ربیعالثانی ۱۴۰۴

[شماره:] ۱۲۰۶۶

[صفحه:] ۱۵

 

شهید نواب در نبرد با خبث طینت کسروی

...مطلب ذیل نگاهی کوتاه به این قضیه از زبان برادر شهید نواب صفوی جناب حاج آقا سید محمد میرلوحی است که در زیر میآید.

 

بسمه تعالی

در نظر است خاطرهای از صدها خاطرات زندگی و سرگذشت مرحوم برادرم یعنی یکی از آنها را بنویسم زیرا دوران زندگی پرمخاطره و مبارزه او سراسر خاطره است. اما قبل از آن تا اندازهای که مطلب اجازه دهد بشرح روحیات اخلاقی و صفات او میپردازم...

...سید احمد کسروی بعد از فوت پدر کوشش بسیار کرد خود را جای پدر قرار دهد سیادت و روحانی بودن پدرش را ملاک قرار داد اما آشنایانی که از رفت و آمدها و کارهای او خبر داشتند مانع شدند و نشانی محلها و کارهای خلاف و زشت او را گوشزد کردند – وقتی بکلی ناامید شد شروع بدشمنی با اسلام کرد که بسیار پرریشه و خیانت بار شد - پس از مدتی به کمک دوستان سابقش در دادگستری راه یافت و کار قضاوت را پیش گرفت - اما راحت ننشست و شروع به نوشتن کتابهای ضد اسلام کرد از جمله کتاب ورجاوند که باید مطالعه کرد تا بکنه دشمنی او پیبرد. در این راه دوستانی که خصومت دیرینه با اسلام داشتند او را تشویق به خصومت کرده و دور او جمع شدند. او نوشته بود اسلام با زور سرنیزه اعراب وارد کشور ما شد در صورتیکه ما ایرانیان پیرو مذهب زرتشت بودیم و شعار ما پندار نیک – گفتار نیک - کردار نیک بوده و هست و باید در ایران مذهب رسمی شود شب و روز شروع به تبلیغات کرد. رژیم گذشته نیز موذیانه با دین بسختی مبارزه میکرد حتی پیروان بها و باب را که بهاییگری بود تشویق به تبلیغ مینمود...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]