[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۵۹ – سیزدهم ذیحجه ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۱۲۴

[صفحه:] ۲

 

زن روز امروز منتشر شد

خیانت رهبران فرقه بهائیت آغاز پژوهشی تازه و مستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]