[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۴ مهر ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۲۷۲

 

در کمسیون رسیدگی به پیشنهادها و انتقادات نخستوزیری

وای اگر روزی در دل مردم باز شود!...

...بدستور آقای نخستوزیر از اول تیرماه ۱۳۳۶، کمسیونی تحت عنوان بررسی پیشنهادها و انتقادات به سرپرستی آقای دها معاون نخستوزیر تشکیل شده است پیشنهادهای واصله باین کمسیون بوسیله هیئت پنجنفری رسیدگی می‌گردد و غالباً در میان آن‌ها پیشنهادهای جالبی نیز وجود دارد...

...اجازه تبلیغ

چندی قبل پیرمرد کوری که نامه ماشین شده‌ای در دست داشت به کاخ نخستوزیری رفت و پس از طرح پیشنهادهای خود گفت در کشور مشروطه باید تمام اقلیت‌ها آزادی داشته باشند و من پیشنهاد میکنم ۲ ساعت وقت در رادیو تهران برای ما منظور گردد باید توجه داشت این مرد از یک اقلیت مذهبی بود که در کشور برسمیت شناخته نیست...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]