[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۵ شهریور ۱۳۳۶

[شماره:] ۴۲۵۳

 

اطراف یکی از کارخانه‌ها اعلامیه پخش شد

ساعت ۸ و نیم دیشب چند جوان که در حوالی یکی از کارخانه‌ها اوراق چاپی پخش میکردند دستگیر شدند.

اسدالله خالدی و محمد حسابی و اسداله پسر عبداله پس از آنکه خیابانهای اطراف کارخانه را خلوت دیدند با بسته‌ای از اعلامیه‌های چاپی خود را بنزدیک کارخانه رساندند و اوراق را پخش کردند و شعارهایی دادند.

مأمورین انتظامی هر سه جوان را بازداشت کردند و اعلامیه‌ها را نیز جمع نمودند. جوانان خود را در بازجوئی محصل دبیرستان معرفی کردند و توضیح دادند که اعمال آنها جنبه مذهبی داشته.

گفته میشد در اعلامیه‌ها بر علیه بهائیان مطالبی نوشته بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]