[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱۹ فروردین ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۰۶۷۷

 

حکومت هویدا

امیر عباس هویدا –متولد ۱۲۹۸ تهران

فرزند حبیب‌الله هویدا (عینالملک) از خانواده سرداری...

...ابوالفضل قاسمی در کتابی با عنوان «هویدا، گماشته امپریالیسم و صهیونیسم» به سوابق خانوادگی هویدا از دوران صفویه تا کنون اشاراتی دارد. هویدا از خانواده سرداری است و یکی از نوادههای «محمد خان سردار» از نزدیکان حاج میرزا آقاسی که در زمان محمد شاه قاجار همراه با پسرش «[خانباباخان]» به دستگاه حکومتی قاجار نزدیک شدند. محمد خان سردار عامل شکست جنگ نخست ایران و روس و مسبب انعقاد قرارداد انگلستان بود که در سال ۱۲۵۵ در جنگهای هرات کشته شد.

خانباباخان سردار (محمد حسن خان) در ترور بابیان علیه ناصرالدینشاه شرکت فعالانه داشت. او با صدر اعظم نوری و ملاشیخعلی ترشیزی نقشه ترور ناصرالدینشاه را طرح کرد...

...اینچنین پدر امیرعباس هویدا به حبیبالله خان عینالملک معروف میشود.

حبیب‌الله خان عینالملک وارد کادر وزارت خارجه شد. به او مأموریت داده شد که در کشورهای عربی به گسترش «بهائیگری» بپردازد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]