[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۳شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۵۷۴

 

نظریات حضرت آیتالله بروجردی درباره مبارزه با بهائیگری

عدهای از نمایندگان مجلس طرحی بقید سه فوریت برای تحریم بهائیگری و ضبط اموال و اثاثیه مراکز تبلیغ بهائیان بنفع دولت تهیه کردهاند

لیست بهائیان از دفاتری که در حظیرةالقدس موجود و در اختیار مقامات انتظامی است تهیه میشود جامعه روحانیت تقاضا کرده است اصل توبه نامه سید علیمحمد باب که در محضر علمای تبریز نوشته و در صندوق اسناد مجلس شورایملی مضبوط است عکسبرداری و منتشر شود

مردم دامغان برای بیرون راندن بهائیها از شهر بمنازل آنها حملهور شدند

آقای فلسفی میگویند: مشاورات مقامات دولتی و روحانی باین نتیجه رسیده که عمارت حظیرةالقدس را باید ویران کرد و پس از تخریب بنا، زمین محل بایستی در ید دولت بماند تا بعداً نسبت بآن اتخاذ تصمیم شود

امروز کسب اطلاع شد که در محافل پارلمانی فکر غیر قانونی اعلام کردن فرقه بهائی و ضبط اموال و اثاثیه مراکز تبلیغ بهائیان بنفع دولت تقویت شده و طرحی نیز از طرف عدهای از نمایندگان تهیه گردیده است که اکنون در دست امضاء میباشد و ممکن است در یکی دو جلسه آینده تقدیم مجلس شود.

آقای سید احمد صفائی نماینده قزوین امروز در پاسخ سؤال خبرنگار ما گفتند چنین طرحی تهیه شده و با عدهای از نمایندگان نیز مذاکراتی بعمل آمده است ولی هنوز معلوم نیست چه وقت تقدیم مجلس خواهد شد.

یک نماینده دیگر گفت این طرح بقید سه فوریت تقدیم میشود و بموجب آن فرقه بهائی غیر قانونی اعلام شده و دولت مکلف بضبط کلیه اموال و دارائی آن خواهد شد.

اطلاع دیگری که رسیده حاکی است که از طرف مقامات روحانی نیز از دولت چنین تقاضائی شده است.

 

متن نامه حضرت آیتالله العظمی بروجردی خطاب بآقای فلسفی واعظ شهیر درباره مبارزه با بهائیها

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب ثقةالاسلام آقای فلسفی دامت افاضاته

بعرض میرساند خدمات پرقیمتی را که این چند روزه نسبت بدیانت مقدسه اسلام بلکه مطلق دیانات و نسبت بقرآن کریم بلکه مطلق کتب سماوات و نسبت باستقلال مملکت و حفظ مقام سلطنت و دولت و ارتش و تمام افراد ملت ایران و مسلمانان جهان انجام دادهاید و مقداری از پرده ضخیمی را که یک حزب سیاسی باسم مذهب بهائی روی منویات خود گسترده و متجاوز از سالها در حدود صد سال که با تشکیلات بسیار منظم و صرف پولهای گزاف مجهولالمخزن و تبلیغات دامنهدار خود علناً  بر ضد مذهب رسمی مملکت که بالطبع موجب وحدت ملیت است و سرا برعلیه سلطنت و حکومت کوشش میکنند بالا زده و مقداری از ماهیت آنها را مکشوف نمودهاید موجب مسرت حقیر و عموم مسلمانان بلکه مسرت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه میباشد.

اگرچه تمام ماهیت مطلب هنوز مکشوف نیست و بیانات منبری قدرت [ناخوانا] بیشتر از این اندازه را ندارد فقط جدیت حکومت میتواند بتدریج [ناخوانا ] مضره را کشف نماید و مملکت را از آسیب نجات دهد چنانچه در نظیر آن موفق شده و میشود و گمان میکنم بنظر عقلاء مملکت ضرر این حزب باستقلال مملکت به مراتب زیادتر است زیرا فرق است بین دشمنی که اظهار دشمنی کند و دشمنی که خود را دوست قلمداد میکند و نیز فرق است بین دشمنی که حمله کند بقلعه محکمی بدون این که وسیله تخریب آنرا در دست داشته باشد و دشمنی که از اول با وسیله مشغول تخریب شود.

در خاتمه تذکر میدهم این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت و حکومت نفوذ نموده و مکاتیب و تلگرافاتی که از شهرستانها به حقیر میرسد کاملاً این معنی را حکایت میکند.

مثلاً ملاحظه شود جماعتی که در نصف شب در خانه پیرزنی فقیر و مسکین که با پنج نفر اطفال صغیر بیگناه خود روی زمین خوابیده باشد وارد شوند و بآن نحو فجیع با بیل و کلنگ اینها را قطعه قطعه کنند و فقط باصرار مسلمانان و وقوف بعضی مطالب یکنفر را اعدام و بقیه را بحال خود بگذارند.

این معنی دلیل باین است که این فرقه در دستگاه دولت نفوذ کامل دارد و لذا اهم امور در این مقام تسویه ادارات و وزارتخانهها و پستهای حساس مملکت است از این فرقه از خداوند عز و شانه استحکام دیانت مقدسه اسلام و مذهب مقدس جعفری و تائید جماعتی را که در ترویج مذهب کوشش میکنند مسئلت مینماید.

پانزدهم رمضانالمبارک ۱۳۷۴

حسین الطباطبائی

صورت برداری از دفاتر حظیرةالقدس

بقرار اطلاع برای تهیه اسامی بهائیها از دفاتری که اکنون در حظیرةالقدس اختیار قوای انتظامی است استفاده میشود و بزودی صورت برداری از این دفاتر صورت خواهد گرفت.

توبه نامه میرزا محمدعلی باب

یک خبر دیگر مشعر بر این است که جامعه روحانیت تقاضا کرده است اصل توبه نامه سید علیمحمد باب که در محضر علمای تبریز نوشته و اکنون در صندوق اسناد مجلس شورایملی مضبوط است عکسبرداری و منتشر شود و رسیدگی دقیقی در کتابها و اسناد و مدارک موجود در حظیرةالقدس بعمل آید.

تظاهرات علیه بهائیها در دامغان

عصر روز یکشنبه عدهای از اهالی دامغان بعزم بیرون راندن بهائیها از شهر بمنازل آنها حملهور شدند و آنها را از خانهها بیرون راندند ولی قوای انتظامی مداخله کرده و مانع از زد و خورد و بروز حوادث نامطلوب گردیدند.

با حظیرةالقدس چه معاملهای خواهد شد

امروز آقای فلسفی واعظ معروف گفتند: حضرت آیتالله بروجردی و آیتالله بهبهانی و محافل روحانی مسلمین نسبت به طرد فرقه بهائی از جامعه ایرانی، توجه کامل دارند و پیوسته با دربار، دولت و مجلسین برای از بین بردن آثار آنها در تماسند.

این فعالیت که مورد توجه افکار عمومی است تا جائی که در مسلمانان آرامش خاطری بوجود آید دنبال خواهند شد. بهائی [ناخوانا] در مجلس شورای ملی فعالیتی [ناخوانا] است که فرقه بهائی را غیر قانونی اعلام کنند و حق عضویت دولت را نیز از کارمندان بهائی سلب نمایند.

در مورد تعیین تکلیف حظیرةالقدس آقای فلسفی گفتند پس از مشاورات زیاد مقامات روحانی و دولتی باین نتیجه رسیدهاند که باید عمارت حظیرةالقدس را ویران کرد چون اگر این بنا باقی بماند هر موسسهای هم در آن کار کند باز بهائیها بعنوان یک «مکان مقدس» از آن استفاده تبلیغاتی خواهند کرد

چون استیل ساختمانی و علامات و نوشتههائی که در آن است سمبل بهائیگری بشمار میرود و از طرفی باید دست بهائیها ازین مملکت کوتاه شود بنابراین محو آثار و بقایای آنها نیز حتمی و واجب است.

پس از تخریب بنا زمین محل باید در ید دولت بماند تا بعداً نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود

آقای فلسفی اضافه کردند آقایان روحانیون و مراجع دینی با هر گونه بینظمی و عملیات خلاف قانون مخالفند و بر هر فرد مسلمانی نیز فرض است که از دستور پیشوایان دین سرپیچی نکند.

هر اقدامی صورت میگیرد باید بوسیله دولت و قانونی باشد تا بنتیجه برسد

مملکت در حال حاضر بآرامش و وحدت ملی بیش از هر چه نیازمند است و بنابراین عموم مسلمانان باید از هرگونه تشنج و بینظمی بپرهیزند

آقای فلسفی در پایان افزودند کارمندان بهائی عموماً باید از ادارات طرد شوند و چون عدهای از آنها از رویه خود پشیمان شده و اظهار ندامت میکنند همانطور که با افراد تودهای رفتار شده این عده باید تنفر نامههائی امضاء کرده و در جراید بچاپ برسانند و ضمن وفاداری خود بسلطنت مشروطه و دین مبین اسلام و مملکت از راهی که رفتهاند برگردند.

تحریم بهائیگری

حضرت آیت الله بهبهانی امروز بخبرنگار ما اظهار داشتند: امروز یکی از آقایان روحانیون که در خدمت حضرت آیتالله بروجردی بوده به ملاقات من آمد و گفت حضرت آیتالله از اشغال حظیرةالقدس بهائیان و تعقیب آنها بسیار خوشنود و مسرورند و ایشان عقیده دارند که باید این فعالیت ادامه یابد تا ریشه آنها از بیخ و بن کنده شود

موضوع تحریم بهائیگری مورد کمال توجه مسلمانان است و امروز مجلس [ناخوانا] تشکیل داد که [ناخوانا] اخراج بهائیها از ادارات دولتی تهیه نماید.

 

در حظیرةالقدس

در حظیرةالقدس همیشه عدهای سرایدار و باغبان و پیشخدمت کار میکردند که محل سکونت آنها نیز در همانجا بود ولی پس از اشغال نیروی انتظامی همگی بجز یک سرایدار و یک باغبان از آنجا خارج شدند و دیروز با حضور خود آنها و نمایندگان فرمانداری نظامی تهران از اشیاء و لوازم و اثاثیه آنها صورت برداری شد و امروز تمام اثاثیه پیشخدمتها بآنها تحویل و از عمارت حظیرةالقدس خارج گردیدند

آقای سرهنگ و حریری مأمور حفاظت عمارت حظیرةالقدس امروز گفتند که با نهایت دقت نسبت بنگهداری عمارت و بنا و اثاثیه آن انجام وظیفه میکنیم تا هر وقت تصمیمی در مورد عمارت مزبور گرفته شد ما بتوانیم آنرا سالم بنمایندگان دولت تحویل دهیم.

در مورد اجرای فرائض دینی سربازان همه روزه در مواقع معین اذان گفته و بعبادت مشغول میشوند

امروز در فرمانداری نظامی تهران گفته میشد که روز بروز بر تعداد طومارها و تلگرافهای تشکرآمیز برای اشغال حظیرةالقدس از طرف مسلمین افزوده میگردد

عریضه تلگرافی تجار بازار بحضور ملوکانه

پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه محبوب ایران

شاهنشاها فدویان بازرگانان خیابان بوذرجمهری بدینوسیله مراتب سپاسگزاری خود را از صدور فرمان مطاع همایونی دائر به بستن لانه فساد فرقه بهائی که خواسته قاطبه ملت مسلمان ایران است به پیشگاه مبارک تقدیم و بقای عمر و سلطنت آن شاهنشاه محبوب و مسلمان خود را بر قلوب مسلمین از خدای بزرگ مسئلت داشته و از مقام منیع سلطنت استدعا داریم اکنون که بتوفیق خداوند امر بتخلیه حظیرةالقدس از فرقه ضاله بهائی صادر فرمودهاند مقرر فرمایند محل مزبور برای تدریس یا عبادتگاه مردم اختصاص و نیز افرادیکه با اعمال خائنانه خود بر ضد دین و ملیت ما اقدام کردهاند منکوب و مجازات شوند.

[۴۶ نام ذکر شده است]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]