[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۳ – ۱۲ شعبان ۱۴۰۴

[شماره:] ۱۲۱۵۵

[صفحه:] ۲۲

 

ایران و قضیه ایران

نوشته: جرج کرزن

ترجمه: وحید مازندرانی

مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

معرفی کتاب

سفرنامه یک جاسوس انگلیسی

«جرج کرزن» از سیاستمداران مشهور انگلیسی است که در سی و نه سالگی بمقام نایب السلطنه هندوستان منصوب شده بود و در پنج سال آخر عمر وزیر خارجه انگلستان بوده است...

...وی در سی سالگی بعنوان خبرنگار به ایران سفر کرد...

...بعد از بازگشت به انگلستان با بعضی آشنایان ایرانی خود در باب مسائل مختلف مربوط به ایران مکاتبات متعددی رد و بدل کرد که حاصل همه اینها کتاب مبسوط او تحت عنوان «ایران و قضیه ایران» است...

...مباحث فرهگی خوشبختانه در حاشیه کتاب قرار گرفته و شاید بیشتر از حيث بی اطلاعی مؤلف یا شتاب او در طرح مسائل عملی استعمار ناگفته مانده است. البته گاه اشاراتی از جمله به فرقه ضاله باب شده است که پیداست خالی از تعلق خاطر نویسده نیست؛ اما مباحث اصلی کتاب مربوط به منطق‌های استراتژیک، منابع ثروت در ایران، شیوه های نفوذ استعمار انگلیس برای سلطه کامل و همچنین کوبیدن سیاست های استعماری روسیه و افشاء نقشه های آنست...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]