[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۶۲ - ۲ ذیقعده ۱۴۰۳

[شماره:] ۱۱۹۳۸

[صفحه:] ۲۲

 

مروری بر دیدگاهها و عملکرد انجمن حجتیه

بخش اول: انجمن حجتیه و مقتضیات زمان...

...شهید هاشمینژاد در این مورد میفرماید:

«به این بچه‌ها گفته میشد که به این شرط میتوانید با ما کار کنید که به سیاست کار نداشته باشید. همان وقتی که بچههای ما در خیابانها بودند و فریاد میزدند، در زندان بودند و در برابر گلوله بودند اگر کسی را احساس میکردند که در فعالیتهای سیاسی است عذر او را میخواستند و این خلاف خط امام است دیگر. و بهمین دلیل هم بود که رژیم اجازه میداد آنها در زمینه مبارزه با بهائیت کار کنند.»

برای اینکه برای رژیم این مسأله مطرح بود که سر جوانان را یک جا بند کند که کاری به کار آمریکا و رژیم و نفت و شرایط سیاسی نداشته باشند حالا آن جای سرگرمی چه بود؟ برای رژیم فرق نداشت گاهی به دانشجویان میگفت بابا اینهمه وسائل شهوترانی برای شما ریخته ما خودمان هم کمکتان میکنیم شما چکاری به کار سیاست دارید؟ امکانات رفاهی به آنها میدادند بورس میدادند و ... بشرطی که کاری بکار رژیم نداشته باشند و یکی از سرگرمی‌ها هم این بود که بروید با بهائیت مبارزه کنید. اما این جمله را هم توضیح بدهم اینجور نبود که رژیم بگوید بروید با بهائیت مطلقاً مبارزه کنید اگر این آقایان هم ادعا میکنند ما با بهائیت مبارزه میکردیم کم‌لطفی میکنند. بهائیت سه بُعد داشت. بعد اقتصادی بعد سیاسی بعد فکری... دیدشان این بود که باید آهسته رفت که گربه شاخ نزند! بنابراین در بعد اقتصادی مبارزهای با بهائیت نداشتند و نمیتوانستند هم داشته باشند در بعد سیاسی هم بهمین ترتیب، میتوانستند بگویند آقای هویدا چرا تعدادی از وزرای کابینهتان بهائی هستند؟ ابداً! می‌گفتند فضولی موقوف! پس کجا مبارزه می‌کردند و رژیم اجازه میداد به آنها: فقط در بعد فکری».

انجمن حجتیه برای اینکه پاسخی به سئوالات گوناگونی که از طرف مردم و شخصیتهائی نظیر شهید هاشمینژاد مطرح میشود بدهد در جزوهای بنام در راستای انقلاب به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ سعی میکند جو موجود بر علیه خود را بشکند،...

این سؤال‌ها عبارتند از:...

...۳- شما سابقاً در رابط با بهائیت کار میکردید و میگفتید اینها برای اسلام خطر دارند میگفتید باید ریشههای آنها را از بین برد لیکن شما شاخ و برگهای آنها را میزدید. بسیار خوب حالا ریشه بر افتاد و امروز در جو جمهوری اسلامی محلی ندارید و فضای جمهوری اسلامی به بهائی و ضد اسلام مجال تنفسی نمیدهد شما الان رسالتتان در این تشکیلات چیست؟ رسالت سابقتان محرز، رسالت امروزتان چیست؟...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]